Câu 1

1.Muôn sự nay tôi có thảy do Chúa thiên thượng,

Ngay từ khi tin Chúa phước ban xuống vô lượng;

Khoe mình và kiêu hãnh kể dường bụi phấn,

Chính tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân!

Điệp khúc

Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu

Nầy, tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu!

Ấy chính gốc tích tôi, vinh thay danh Cha trên trời,

tội nhân duy nhờ ân điển chuộc thôi!

Câu 2

2.Xưa nhiệt cuồng, ngu ngốc, tâm linh vốn hư hoại,

Tôi lìa xa Chân Chúa bước theo lối lạc loài;

Nay nhờ Jê-sus kiếm, dắt đường trực tấn

Chính tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân!

Điệp khúc

Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu

Nầy, tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu!

Ấy chính gốc tích tôi, vinh thay danh Cha trên trời,

tội nhân duy nhờ ân điển chuộc thôi!

Câu 3

3.Xưa lụy hồng tuôn chảy hết phương chữa tội mình,

Duy nhờ ơn thương xót, nếu không chỉ chịu hình;

Tôi sợ dung quang Chúa, bởi tội buộc vấn,

Nhưng tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân!

Điệp khúc

Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu

Nầy, tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu!

Ấy chính gốc tích tôi, vinh thay danh Cha trên trời,

tội nhân duy nhờ ân điển chuộc thôi!

Câu 4

4.Xin bạn vui cho phép kẻ tội Chúa yêu nầy,

Đem tường trình bao nỗi mến yêu Chúa ngập đầy,

Xin thừa nhận vui vẻ, hết lòng làm chứng,

Ấy tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân!

Điệp khúc

Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu

Nầy, tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu!

Ấy chính gốc tích tôi, vinh thay danh Cha trên trời,

tội nhân duy nhờ ân điển chuộc thôi!

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập