Câu 1

1.Jê-sus, Bạn thiết của muôn tội nhân,

-sus yêu tôi ngàn muôn phần.

Bè bạn lừa tôi, ác nhân phục quanh,

Chúa giữ tôi luôn được vẹn lành.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt;

Ha-lê-lu-gia! Chúa, Bạn thiệt.

Cứu rỗi, giúp đỡ, yêu thương chẳng rời,

-sus bên tôi trọn đời.

Câu 2

2.Jê-sus hằng nâng kẻ suy nhược nay,

Suốt nhứt sinh tôi nguyện nương Ngài;

Hồi rèn luyện cơn, thử thách sầu cay,

Chúa thắng, ban linh lực tôi rày.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt;

Ha-lê-lu-gia! Chúa, Bạn thiệt.

Cứu rỗi, giúp đỡ, yêu thương chẳng rời,

-sus bên tôi trọn đời.

Câu 3

3.Jê-sus, Nguồn an ủi bao sầu tâm,

Giúp tôi khi ba đào vang ầm;

Dầu khi lòng tan vỡ, muôn sầu sanh,

Cứu Chúa -sus Ngài rịt lành.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt;

Ha-lê-lu-gia! Chúa, Bạn thiệt.

Cứu rỗi, giúp đỡ, yêu thương chẳng rời,

-sus bên tôi trọn đời.

Câu 4

4.Jê-sus, Ngài dẫn dắt, đưa đường tôi

giữa cơn ba đào dập dồi;

Nhờ tay -sus lái con thuyền đây,

Khỏi tố giông đêm mịt này?

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt;

Ha-lê-lu-gia! Chúa, Bạn thiệt.

Cứu rỗi, giúp đỡ, yêu thương chẳng rời,

-sus bên tôi trọn đời.

Câu 5

5.Jê-sus, giờ tôi tiếp nghinh Ngài đây.

Chính Chúa nơi tôi nhận ơn đầy.

Thật tôi nhờ ơn Christ tha tội nay,

Christ của tôi, tôi thuộc Christ rày.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt;

Ha-lê-lu-gia! Chúa, Bạn thiệt.

Cứu rỗi, giúp đỡ, yêu thương chẳng rời,

-sus bên tôi trọn đời.

A-men.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập