Robert Harkness
Dịch lời của J. Wilbur Chapman

Câu 1

[G]1.Jê-sus, [Em]Bạn thiết [Am]của muôn [D7]tội nhân,

[G]Jê-sus [Em]yêu tôi [Am]ngàn [D7]muôn [G]phần.

Bè bạn [Em]lừa tôi, [Am]ác nhân [D7]phục quanh,

[G]Chúa giữ [Em]tôi luôn [Am]được [D7]vẹn [G]lành.

Điệp khúc

Ha-lê-[Bm]lu-gia! [Am]Cứu Chúa [D7]siêu việt;

[G]Ha-lê-[Em]lu-gia! [Bm]Chúa, Bạn [D7]thiệt.

[G]Cứu rỗi, [D]giúp đỡ, [G]yêu thương [D7]chẳng rời,

[G]Jê-sus [C]ở bên [G]tôi [D7]trọn [G]đời.

Câu 2

[G]2.Jê-sus [Em]hằng nâng [Am]kẻ suy [D7]nhược nay,

[G]Suốt nhứt [Em]sinh tôi [Am]nguyện [D7]nương [G]Ngài;

Hồi rèn [Em]luyện cơn, [Am]thử thách [D7]sầu cay,

[G]Chúa thắng, [Em]ban linh [Am]lực [D7]tôi [G]rày.

Điệp khúc

Ha-lê-[Bm]lu-gia! [Am]Cứu Chúa [D7]siêu việt;

[G]Ha-lê-[Em]lu-gia! [Bm]Chúa, Bạn [D7]thiệt.

[G]Cứu rỗi, [D]giúp đỡ, [G]yêu thương [D7]chẳng rời,

[G]Jê-sus [C]ở bên [G]tôi [D7]trọn [G]đời.

Câu 3

[G]3.Jê-sus, [Em]Nguồn an [Am]ủi bao [D7]sầu tâm,

[G]Giúp tôi [Em]khi ba [Am]đào [D7]vang [G]ầm;

Dầu khi [Em]lòng tan [Am]vỡ, muôn [D7]sầu sanh,

[G]Cứu Chúa [Em]Jê-sus [Am]Ngài [D7]rịt [G]lành.

Điệp khúc

Ha-lê-[Bm]lu-gia! [Am]Cứu Chúa [D7]siêu việt;

[G]Ha-lê-[Em]lu-gia! [Bm]Chúa, Bạn [D7]thiệt.

[G]Cứu rỗi, [D]giúp đỡ, [G]yêu thương [D7]chẳng rời,

[G]Jê-sus [C]ở bên [G]tôi [D7]trọn [G]đời.

Câu 4

[G]4.Jê-sus, [Em]Ngài dẫn [Am]dắt, đưa [D7]đường tôi

[G]Ở giữa [Em]cơn ba [Am]đào [D7]dập [G]dồi;

Nhờ tay [Em]Jê-sus [Am]lái con [D7]thuyền đây,

[G]Khỏi tố [Em]giông đêm [Am]mù [D7]mịt [G]này?

Điệp khúc

Ha-lê-[Bm]lu-gia! [Am]Cứu Chúa [D7]siêu việt;

[G]Ha-lê-[Em]lu-gia! [Bm]Chúa, Bạn [D7]thiệt.

[G]Cứu rỗi, [D]giúp đỡ, [G]yêu thương [D7]chẳng rời,

[G]Jê-sus [C]ở bên [G]tôi [D7]trọn [G]đời.

Câu 5

[G]5.Jê-sus, [Em]giờ tôi [Am]tiếp nghinh [D7]Ngài đây.

[G]Chính Chúa [Em]nơi tôi [Am]nhận [D7]ơn [G]đầy.

Thật tôi [Em]nhờ ơn [Am]Christ tha [D7]tội nay,

[G]Christ của [Em]tôi, tôi [Am]thuộc [D7]Christ [G]rày.

Điệp khúc

Ha-lê-[Bm]lu-gia! [Am]Cứu Chúa [D7]siêu việt;

[G]Ha-lê-[Em]lu-gia! [Bm]Chúa, Bạn [D7]thiệt.

[G]Cứu rỗi, [D]giúp đỡ, [G]yêu thương [D7]chẳng rời,

[G]Jê-sus [C]ở bên [G]tôi [D7]trọn [G]đời.

[C]A-[G]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập