Câu 1

Đông hư không, tây hư không!

Nam hư không, bắc hư không!

Thay thảy luống hư không;

Chỉ linh công còn hoài.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập