James McGranahan, 1883
Dịch lời của Daniel W. Whittle, 1883

Câu 1

[Bb]1.Từ trời dội [F7]một cơn mưa [Bb]phước [Bb]lành,

[F]Lời vàng từ [F7]lòng yêu hứa [Bb]ban,

[Eb]Dồi dao nguồn phước mát mẻ [Bb]hồn [Bb]linh,

[Gm]Do Jê-sus [D7]tuôn tràn lai [F7]láng.

Điệp khúc

[Bb]Ấy mưa phước ơn dồi,

[Bb]Chúng tôi đang mong chờ mưa [F7]ấy;

[Bb7]Mới lác đác [Eb]chung quanh vài [Bb]giọt thôi,

[F7]Nguyện Ngài dội trận mưa lớn [Bb]đây.

Câu 2

[Bb]2.Từ trời dội [F7]một cơn mưa [Bb]phước [Bb]lành,

[F]Đượm nhuần lòng [F7]nầy do phước [Bb]thiêng;

[Eb]Tràn trề từ trũng chảy quanh [Bb]đồi [Bb]xanh,

[Gm]Cơn mưa to [D7]nghe ầm vang [F7]tiếng.

Điệp khúc

[Bb]Ấy mưa phước ơn dồi,

[Bb]Chúng tôi đang mong chờ mưa [F7]ấy;

[Bb7]Mới lác đác [Eb]chung quanh vài [Bb]giọt thôi,

[F7]Nguyện Ngài dội trận mưa lớn [Bb]đây.

Câu 3

[Bb]3.Từ trời dội [F7]một cơn mưa [Bb]phước [Bb]lành,

[F]Nhiệt thành cầu [F7]Ngài mau đổ [Bb]mưa;

[Eb]Làm lòng đầy phước mát mẻ [Bb]đẹp [Bb]xinh,

[Gm]Ban mưa cho [D7]như lời tuyên [F7]hứa.

Điệp khúc

[Bb]Ấy mưa phước ơn dồi,

[Bb]Chúng tôi đang mong chờ mưa [F7]ấy;

[Bb7]Mới lác đác [Eb]chung quanh vài [Bb]giọt thôi,

[F7]Nguyện Ngài dội trận mưa lớn [Bb]đây.

Câu 4

[Bb]4.Từ trời dội [F7]một cơn mưa [Bb]phước [Bb]lành,

[F]Nguyện giờ nầy [F7]được mưa chứa [Bb]chan,

[Eb]Đồng lòng toàn thể xưng nhận [Bb]tội [Bb]danh,

[Gm]Nhân danh Jê-[D7]sus cầu mưa [F7]giáng.

Điệp khúc

[Bb]Ấy mưa phước ơn dồi,

[Bb]Chúng tôi đang mong chờ mưa [F7]ấy;

[Bb7]Mới lác đác [Eb]chung quanh vài [Bb]giọt thôi,

[F7]Nguyện Ngài dội trận mưa lớn [Bb]đây.

Câu 5

[Bb]5.Từ trời dội [F7]một cơn mưa [Bb]phước [Bb]lành,

[F]Vào lòng nào [F7]ngày đêm tín [Bb]trung;

[Eb]Gội nhuần nguồn phước mát mẻ [Bb]hồn [Bb]linh,

[Gm]Luôn kêu xin [D7]Cha, đừng nao [F7]núng.

Điệp khúc

[Bb]Ấy mưa phước ơn dồi,

[Bb]Chúng tôi đang mong chờ mưa [F7]ấy;

[Bb7]Mới lác đác [Eb]chung quanh vài [Bb]giọt thôi,

[F7]Nguyện Ngài dội trận mưa lớn [Bb]đây.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập