James McGranahan, 1883
Dịch lời của Daniel W. Whittle, 1883

Câu 1

1.Từ trời dội một cơn mưa phước lành,

Lời vàng từ lòng yêu hứa ban,

Dồi dao nguồn phước mát mẻ hồn linh,

Do Jê-sus tuôn tràn lai láng.

Điệp khúc

Ấy mưa phước ơn dồi,

Chúng tôi đang mong chờ mưa ấy;

Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi,

Nguyện Ngài dội trận mưa lớn đây.

Câu 2

2.Từ trời dội một cơn mưa phước lành,

Đượm nhuần lòng nầy do phước thiêng;

Tràn trề từ trũng chảy quanh đồi xanh,

Cơn mưa to nghe ầm vang tiếng.

Điệp khúc

Ấy mưa phước ơn dồi,

Chúng tôi đang mong chờ mưa ấy;

Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi,

Nguyện Ngài dội trận mưa lớn đây.

Câu 3

3.Từ trời dội một cơn mưa phước lành,

Nhiệt thành cầu Ngài mau đổ mưa;

Làm lòng đầy phước mát mẻ đẹp xinh,

Ban mưa cho như lời tuyên hứa.

Điệp khúc

Ấy mưa phước ơn dồi,

Chúng tôi đang mong chờ mưa ấy;

Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi,

Nguyện Ngài dội trận mưa lớn đây.

Câu 4

4.Từ trời dội một cơn mưa phước lành,

Nguyện giờ nầy được mưa chứa chan,

Đồng lòng toàn thể xưng nhận tội danh,

Nhân danh Jê-sus cầu mưa giáng.

Điệp khúc

Ấy mưa phước ơn dồi,

Chúng tôi đang mong chờ mưa ấy;

Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi,

Nguyện Ngài dội trận mưa lớn đây.

Câu 5

5.Từ trời dội một cơn mưa phước lành,

Vào lòng nào ngày đêm tín trung;

Gội nhuần nguồn phước mát mẻ hồn linh,

Luôn kêu xin Cha, đừng nao núng.

Điệp khúc

Ấy mưa phước ơn dồi,

Chúng tôi đang mong chờ mưa ấy;

Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi,

Nguyện Ngài dội trận mưa lớn đây.

Mới truy cập