Philip P. Bliss, 1838-1876
Dịch lời của Nathaniel Niles, s. 1835

Câu 1

1.Nầy là kim ngôn Chúa hứa đời đời,

Cùng ai đang đi đường mê mỏi,

Từ nhân gian lên thiên quốc sáng tươi,

“Mắt Ta nhìn và dìu chân ngươi”.

Điệp khúc

Chính Ta đưa đường, dìu dắt bước ngươi,

Ta lấy mắt đưa ngươi nào lơi;

Từ nhân gian lên thiên cung tươi mới,

Mắt Ta hằng dắt ngươi trọn đời.

Câu 2

2.Dầu khi thua mưu cám dỗ buồn phiền,

Bạn thân không yêu thương thăm viếng,

Mau nghe câu kim ngôn lánh lánh khuyên:

“Mắt Ta nhìn và dìu chân ngươi”.

Điệp khúc

Chính Ta đưa đường, dìu dắt bước ngươi,

Ta lấy mắt đưa ngươi nào lơi;

Từ nhân gian lên thiên cung tươi mới,

Mắt Ta hằng dắt ngươi trọn đời.

Câu 3

3.Đều thâm tâm ngươi mong ước hằng ngày,

Bị hư không, tiêu tán thay thảy,

Nghe câu Chúa hứa được vững chí ngay,

“Mắt Ta nhìn và dìu chân ngươi”.

Điệp khúc

Chính Ta đưa đường, dìu dắt bước ngươi,

Ta lấy mắt đưa ngươi nào lơi;

Từ nhân gian lên thiên cung tươi mới,

Mắt Ta hằng dắt ngươi trọn đời.

Câu 4

4.Hồi ngươi nghe hơi thở đã gần tàn,

Kìa, Vị Hoa tiêu vẫn tuyên phán,

Bằng câu kim ngôn ân ái chứa chan:

“Mắt Ta nhìn và dìu chân ngươi”.

Điệp khúc

Chính Ta đưa đường, dìu dắt bước ngươi,

Ta lấy mắt đưa ngươi nào lơi;

Từ nhân gian lên thiên cung tươi mới,

Mắt Ta hằng dắt ngươi trọn đời.

Mới truy cập