Ira D. Sankey, 1904
Dịch lời của Samuel O'Maley Cluff

Câu 1

1.Hiện giờ tôi có một

Cứu Chúa biện hộ trên trời,

Bạn bè nơi dương thế

không ai như -sus tôi;

Ngài dùng sự êm ái săn sóc,

giữ gìn tôi đêm ngày,

Tôi mong Christ tôi thành ra

Cứu Chúa anh hôm nay.

Điệp khúc

anh tôi cứ kêu nài,

Tôi dâng anh trước mặt Ngài,

Tôi đang cầu nguyện anh,

Luôn kêu cầu cho anh.

Câu 2

2.Hiện giờ tôi có Cha thánh

giúp mọi sự trông cậy,

Rằng tại nơi thiên quốc

sống vĩnh viễn, vui lạ thay;

Kịp hồi kèn vang tiếng tôi với

Chúa gặp nhau trên trời,

Mong sao không trung hội, nhân

huynh cất cánh với tôi.

Điệp khúc

anh tôi cứ kêu nài,

Tôi dâng anh trước mặt Ngài,

Tôi đang cầu nguyện anh,

Luôn kêu cầu cho anh.

Câu 3

3.Hiện tại thiên quốc tôi

đã bạch y huy hoàng,

Dự bị cho tôi đó,

thấy lóng lánh bao hào quang;

Kịp hồi được ban thưởng, tôi lãnh

chiếc bạch y trên trời,

Mong sao nhân huynh được

chen vai lãnh áo với tôi.

Điệp khúc

anh tôi cứ kêu nài,

Tôi dâng anh trước mặt Ngài,

Tôi đang cầu nguyện anh,

Luôn kêu cầu cho anh.

Câu 4

4.Sự bình an Chúa ban

xuống giống dòng sông yên tịnh,

Bạn bè trong dương thế

thảy thảy chẳng ai tường minh;

Thật nguồn bình an ấy do Chúa

sáng tạo ban cho mình,

Mong sao tôi trông tường nhân

huynh hưởng ơn an bình.

Điệp khúc

anh tôi cứ kêu nài,

Tôi dâng anh trước mặt Ngài,

Tôi đang cầu nguyện anh,

Luôn kêu cầu cho anh.

Câu 5

5.Được Jê-sus cứu, anh

khá kíp thuật cho muôn người,

Rằng vì tôi yêu mến,

chính Cứu Chúa anhtôi;

Rồi cầu Jê-sus cứu kêu lắm

kẻ cùng anh lên trời,

Christ nghe anh như Ngài nghe

tôi nghe tôi anh rồi.

Điệp khúc

anh tôi cứ kêu nài,

Tôi dâng anh trước mặt Ngài,

Tôi đang cầu nguyện anh,

Luôn kêu cầu cho anh.

Mới truy cập