Simeon B. March, 1834
Lời dịch của Charles Wesley, 1740

Câu 1

[F]1.Jê-sus Đấng hằng [C7]yêu thương tôi,

[F]Tôi mong đến nghiêng [F]trên [C7]ngực [F]Ngài,

[F]Lúc sóng bủa ầm [C7]bên chân tôi,

[F]Trong khi bão tố [F]đang [C7]vang [F]dội,

[F]Xin che tôi, xin [Bb]giấu kín [F]luôn,

Cho qua cơn mưa [Bb]ác, gió [F]ôn;

[F]Thẳng đến bến bình [C7]yên thiên môn,

[F]Mong ơn Chúa tiếp [F]rước [C7]linh [F]hồn.

Câu 2

[F]2.Há có chốn nào [C7]an ninh hơn,

[F]Duy trong Chúa quyết [F]không [C7]nao [F]sờn;

[F]Chúa chớ bỏ mình [C7]tôi cô đơn,

[F]Xin an ủi, bổ [F]dưỡng [C7]tâm [F]hồn.

[F]Tôi trông mong nơi [Bb]Chúa nhất [F]tâm,

Duy Jê-sus sung [Bb]sức giúp [F]thêm;

[F]Chỗ hiểm yếu dù [C7]tôi nan kham,

[F]Xin thương lấy cánh [F]phủ [C7]che [F]giùm.

Câu 3

[F]3.Chúa có đủ cần [C7]nhu cho tôi,

[F]Duy trong Chúa phước [F]chan [C7]ơn [F]dồi;

[F]Đỡ kẻ ngã, dìu [C7]ai đang đui,

[F]Nâng ai yếu, giúp [F]kẻ [C7]suy [F]đồi.

[F]Danh Jê-sus cao [Bb]khiết chí [F]tinh,

Riêng thân tôi dơ [Bb]bẩn đáng [F]khinh,

[F]Ác uế chứa đầy [C7]trong tâm linh,

[F]Nhưng Chân Chúa có [F]lắm [C7]ơn [F]lành.

Câu 4

[F]4.Ơn cao sâu từ [C7]Jê-sus tôi,

[F]Ơn bôi xóa khỏa [F]lấp [C7]muôn [F]tội;

[F]Suối cứu rỗi nguyện [C7]xin tuôn sôi,

[F]Ban tôi sống thánh [F]khiết [C7]trọn [F]đời.

[F]Jê-sus Christ sông [Bb]nước sống [F]tôi,

Ban nhưng không, tôi [Bb]uống thỏa [F]thôi;

[F]Khiến ở đáy lòng [C7]tôi phun sôi,

[F]Tuôn lai láng lưu [F]thông [C7]muôn [F]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập