E. G. Taylor
Dịch lời của A. M. Hull

Câu 1

1.Chỉ [G]chăm xem Jê-sus, Đấng treo [D7]trên thập tự [G]kia,

Hẳn [Bbm]trong giây phút [Em]anh được vĩnh [D7]sinh;

Hãy [G]mau mau chăm xem, ớ anh [D7]em tội nhân [G]kia,

Ngắm [Bm]Đấng đã vì [C]anh [D7]gánh thập [G]hình.

Điệp khúc

[D]Nhìn [G]xem! [A7]Xem, xem, [D7]sống!

Nhìn chăm [G]chăm lên Jê-sus,

Đấng treo [D7]thân thành kỳ [G]công,

Thì anh [Bm]chắc hưởng

trường [C]sanh, [D7]lãnh ơn [G]hồng.

Câu 2

2.Bởi [G]ai Jê-sus Christ gánh muôn [D7]tội tình dường [G]kia,

Quả [Bbm]không mang ác [Em]khiên bạn đó [D7]a?

Bởi [G]đâu hông Jê-sus huyết vô [D7]tội tràn mênh [G]mông,

Quả [Bm]chẳng do nợ [C]anh [D7]Chúa chịu [G]à?

Điệp khúc

[D]Nhìn [G]xem! [A7]Xem, xem, [D7]sống!

Nhìn chăm [G]chăm lên Jê-sus,

Đấng treo [D7]thân thành kỳ [G]công,

Thì anh [Bm]chắc hưởng

trường [C]sanh, [D7]lãnh ơn [G]hồng.

Câu 3

3.Hẳn [G]không do than van, khóc kêu [D7]luôn ngày đêm [G]đâu,

Chỉ [Bbm]do nơi huyết [Em]vãn hồi cứu [D7]thôi;

Bởi [G]huyết hông Jê-sus chính anh [D7]được quyền giờ [G]đây,

Để [Bm]trút gánh tội [C]khiên, [D7]khỏe nhẹ [G]rồi.

Điệp khúc

[D]Nhìn [G]xem! [A7]Xem, xem, [D7]sống!

Nhìn chăm [G]chăm lên Jê-sus,

Đấng treo [D7]thân thành kỳ [G]công,

Thì anh [Bm]chắc hưởng

trường [C]sanh, [D7]lãnh ơn [G]hồng.

Câu 4

4.Vậy [G]anh không nên nghi Chúa không [D7]nhận nhìn anh [G]nay,

Bởi [Bbm]trong Kinh Thánh [Em]xưa Ngài phán [D7]tuyên:

Kỳ [G]chung, Jê-sus sanh, hiến thân [D7]vàng chuộc tội [G]nhân,

Của [Bm]lễ duy một, [C]ân [D7]cứu vẹn [G]tuyền.

Điệp khúc

[D]Nhìn [G]xem! [A7]Xem, xem, [D7]sống!

Nhìn chăm [G]chăm lên Jê-sus,

Đấng treo [D7]thân thành kỳ [G]công,

Thì anh [Bm]chắc hưởng

trường [C]sanh, [D7]lãnh ơn [G]hồng.

Câu 5

5.Hãy [G]mau tin Jê-sus chính hôm [D7]nay đừng trì [G]diên,

Ngài [Bbm]ban cho chính [Em]anh được vĩnh [D7]sinh;

[G]trong tay Jê-sus, Đấng công [D7]nghĩa trường tồn [G]kia,

Bảo [Bm]đảm anh trường [C]sanh [D7]ở thiên [G]thành.

Điệp khúc

[D]Nhìn [G]xem! [A7]Xem, xem, [D7]sống!

Nhìn chăm [G]chăm lên Jê-sus,

Đấng treo [D7]thân thành kỳ [G]công,

Thì anh [Bm]chắc hưởng

trường [C]sanh, [D7]lãnh ơn [G]hồng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập