E. G. Taylor
Dịch lời của A. M. Hull

Câu 1

1.Chỉ chăm xem Jê-sus, Đấng treo trên thập tự kia,

Hẳn trong giây phút anh được vĩnh sinh;

Hãy mau mau chăm xem, ớ anh em tội nhân kia,

Ngắm Đấng đã vì anh gánh thập hình.

Điệp khúc

Nhìn xem! Xem, xem, sống!

Nhìn chăm chăm lên Jê-sus,

Đấng treo thân thành kỳ công,

Thì anh chắc hưởng

trường sanh, lãnh ơn hồng.

Câu 2

2.Bởi ai Jê-sus Christ gánh muôn tội tình dường kia,

Quả không mang ác khiên bạn đó a?

Bởi đâu hông Jê-sus huyết vô tội tràn mênh mông,

Quả chẳng do nợ anh Chúa chịu à?

Điệp khúc

Nhìn xem! Xem, xem, sống!

Nhìn chăm chăm lên Jê-sus,

Đấng treo thân thành kỳ công,

Thì anh chắc hưởng

trường sanh, lãnh ơn hồng.

Câu 3

3.Hẳn không do than van, khóc kêu luôn ngày đêm đâu,

Chỉ do nơi huyết vãn hồi cứu thôi;

Bởi huyết hông Jê-sus chính anh được quyền giờ đây,

Để trút gánh tội khiên, khỏe nhẹ rồi.

Điệp khúc

Nhìn xem! Xem, xem, sống!

Nhìn chăm chăm lên Jê-sus,

Đấng treo thân thành kỳ công,

Thì anh chắc hưởng

trường sanh, lãnh ơn hồng.

Câu 4

4.Vậy anh không nên nghi Chúa không nhận nhìn anh nay,

Bởi trong Kinh Thánh xưa Ngài phán tuyên:

Kỳ chung, Jê-sus sanh, hiến thân vàng chuộc tội nhân,

Của lễ duy một, ân cứu vẹn tuyền.

Điệp khúc

Nhìn xem! Xem, xem, sống!

Nhìn chăm chăm lên Jê-sus,

Đấng treo thân thành kỳ công,

Thì anh chắc hưởng

trường sanh, lãnh ơn hồng.

Câu 5

5.Hãy mau tin Jê-sus chính hôm nay đừng trì diên,

Ngài ban cho chính anh được vĩnh sinh;

trong tay Jê-sus, Đấng công nghĩa trường tồn kia,

Bảo đảm anh trường sanh thiên thành.

Điệp khúc

Nhìn xem! Xem, xem, sống!

Nhìn chăm chăm lên Jê-sus,

Đấng treo thân thành kỳ công,

Thì anh chắc hưởng

trường sanh, lãnh ơn hồng.

Mới truy cập