Henry S. Cutler, 1872
Dịch lời của Reginald Heber, 1827

Câu 1

1.Con [Bb]trời xông ra chiến [Cm]đấu oai [F7]linh,

Hầu [Cm]đoạt vương [Eb7]mão hiển [F7]vinh;

Kìa, [Bb]huyết thắm [D7]tươi trên [Eb]cây cờ hồng;

Ai [F7]người theo Ngài xung [Bb]phong?

Kẻ [Gm]uống chén [D7]đau thương [G]mình hoàn [Cm]toàn,

Vui [F7]chịu hoạn nạn mọi đàng,

Thập [Bb]tự hằng mang, hổ [Cm]nhuốc coi [F7]khinh,

Duy [Bb]kẻ ấy [F7]theo đoàn [Bb]linh.

Câu 2

2.Xưa [Bb]tuận đạo nhân mắt [Cm]giống chim [F7]ưng,

Nhìn [Cm]qua âm [Eb7]phủ sáng [F7]trưng;

Trông [Bb]Chúa đứng [D7]trên thiên [Eb]cung đành rành,

Kêu [F7]Ngài trong giờ hi [Bb]sanh.

Bắt [Gm]chước Chúa [D7]khi xưa [G]chịu nhục [Cm]hình,

Tha [F7]tội người thù nghịch mình,

Họ [Bb]vì cừu nhân khẩn [Cm]đảo khăng [F7]khăng:

Ai [Bb]dám theo [F7]gương họ [Bb]chăng?

Câu 3

3.Môn [Bb]đồ mười hai, dẫu [Cm]chẳng bao [F7]nhiêu,

Được [Cm]ơn riêng [Eb7]Thánh Linh [F7]kêu;

Can [Bb]đảm bước [D7]theo tia [Eb]hy vọng mình,

Lửa [F7]hừng, thập tự coi [Bb]khinh.

Đứng [Gm]trước lưỡi [D7]gươm vương [G]hầu tàn [Cm]bạo,

Miệng [F7]hùm rùng rợn mực nào,

Họ [Bb]đều tận trung cảm [Cm]tử xung [F7]phong:

Ai [Bb]dám theo [F7]chân họ [Bb]không?

Câu 4

4.Kia, [Bb]đội hùng binh áo [Cm]trắng vinh [F7]quang,

Họp [Cm]quanh ngôi [Eb7]Chúa hân [F7]hoan;

Tôi [Bb]tớ, chủ [D7]nhân, con [Eb]thơ, người già,

Rập [F7]ràng ca tụng danh [Bb]Cha.

Những [Gm]bước khốn [D7]nguy, lao [G]lục,[Cm]rạc,

Đưa [F7]họ vào miền cực lạc,

Nguyện [Bb]Ngài ban ơn giúp [Cm]sức hôm [F7]nay,

Cho [Bb]chúng tôi [F7]theo họ [Bb]ngay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập