Câu 1

1.Thần nhân Jê-sus thương yêu chúng sinh vô ngần,

Lìa ngôi cao sang, vui giáng sinh nơi hồng trần,

Đền tội cho ta, thân Chúa, phải cam hy sinh,

Hỡi ôi huyết thánh tràn tuôn láng lai ở trên thập hình.

Điệp khúc

Ôi tình thương! Ôi tình thương!

Tình thương khiến Chúa hy sinh,

Thế tôi thân Chúa đầy thương,

cam chết trên thập hình.

Câu 2

2.Nguyện yêu Jê-sus nhân Chúa trước đã thương tôi,

Nhờ Ngài nay tôi thoát tử vong ô tội rồi,

Cùng ban thêm ơn, vui vẻ, thỏa thích, an bình,

Chúa ôi, phước ấy từ hông lũng thân Chúa trên thập hình.

Điệp khúc

Ôi tình thương! Ôi tình thương!

Tình thương khiến Chúa hy sinh,

Thế tôi thân Chúa đầy thương,

cam chết trên thập hình.

Câu 3

3.Lạy Jê-sus ôi, tôi nay đáng chi Chúa yêu,

Mà Ngài hy sinh, thân báu phải đau thương nhiều,

Trời cao bao nhiêu, nhân ái của Chúa bấy nhiêu,

Cứu tôi nên Chúa chịu gai, giáo, đinh khổ đau trăm chiều.

Điệp khúc

Ôi tình thương! Ôi tình thương!

Tình thương khiến Chúa hy sinh,

Thế tôi thân Chúa đầy thương,

cam chết trên thập hình.

Câu 4

4.Kìa nợ yêu thương, ta dám lánh gian lao,

Truyền rao công lao của Chúa ra cho đồng bào,

Hầu ai tin theo danh Chúa cả sáng hiển vinh,

Chút lòng báo đáp tình thương Chúa xưa phải mang thập hình.

Điệp khúc

Ôi tình thương! Ôi tình thương!

Tình thương khiến Chúa hy sinh,

Thế tôi thân Chúa đầy thương,

cam chết trên thập hình.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập