Wm. J. Kirkpatrick, 1838-1921
Dịch lời của Phoebe Palmer

Câu 1

[Db]1.Cùng chờ đợi nhìn [Fm]lên chư thánh ơi,

[Ebm]Bầu trời rền oanh [Ab7]lôi vang khắp nơi,

[Db]Hãy chiếu sáng đèn [Gb]các anh cần khêu,

[Db]Sẵn rước Chúa khi [Gb]tiếng loa [Db]rền kêu.

Điệp khúc

[Db]Kìa, [Ab7]Chúa [Db]đến! Ấy [Eb7]Jê-sus [Ab]đến!

[Db]Cứu Chúa đến vinh [Gb]hiển oai quyền thay!

[Db]Chúa đắc thắng nay [Gb]đến cai trị đây,

[Db]Kìa, [Ab7]Chúa [Db]đến! [Gb]Jê-[Ab7]sus hồi [Db]lai!

Câu 2

[Db]2.Nầy là lời Jê-[Fm]sus tuyên hứa đây,

[Ebm]Ngài chuộc tội ban [Ab7]linh ân cứu nay,

[Db]Áo phiếu huyết luôn [Gb]với kim miện ban;

[Db]Các thánh hỡi, đem [Gb]phước âm [Db]truyền vang,

Điệp khúc

[Db]Kìa, [Ab7]Chúa [Db]đến! Ấy [Eb7]Jê-sus [Ab]đến!

[Db]Cứu Chúa đến vinh [Gb]hiển oai quyền thay!

[Db]Chúa đắc thắng nay [Gb]đến cai trị đây,

[Db]Kìa, [Ab7]Chúa [Db]đến! [Gb]Jê-[Ab7]sus hồi [Db]lai!

Câu 3

[Db]3.Quyền lực đời nay [Fm]tan như khói mây,

[Ebm]Bầu trời rền kia [Ab7]xa giá chuyển xoay;

[Db]Khá kíp báo ân [Gb]điển cho trần gian,

[Db]Giữa lúc tiếng loa [Gb]chót đang [Db]dội vang.

Điệp khúc

[Db]Kìa, [Ab7]Chúa [Db]đến! Ấy [Eb7]Jê-sus [Ab]đến!

[Db]Cứu Chúa đến vinh [Gb]hiển oai quyền thay!

[Db]Chúa đắc thắng nay [Gb]đến cai trị đây,

[Db]Kìa, [Ab7]Chúa [Db]đến! [Gb]Jê-[Ab7]sus hồi [Db]lai!

Câu 4

[Db]4.Dầu liệt cường tự [Fm]cao nhưng chóng tan,

[Ebm]Kìa, Ngài gần lập [Ab7]thiên quốc vững an,

[Db]Kết thúc cảnh bi [Gb]thống nơi trần ai,

[Db]Các thánh hỡi, hô [Gb]Jê-sus [Db]hồi lai!

Điệp khúc

[Db]Kìa, [Ab7]Chúa [Db]đến! Ấy [Eb7]Jê-sus [Ab]đến!

[Db]Cứu Chúa đến vinh [Gb]hiển oai quyền thay!

[Db]Chúa đắc thắng nay [Gb]đến cai trị đây,

[Db]Kìa, [Ab7]Chúa [Db]đến! [Gb]Jê-[Ab7]sus hồi [Db]lai!

Câu 5

[Db]5.Thật mềm mại, này [Fm]Chiên Con Chúa Cha!

[Ebm]Thật hùng cường, kia [Ab7]Sư tử Giu-đa!

[Db]Khoác áo trắng trinh [Gb]nữ xinh đẹp thay,

[Db]Hớn hở đón Jê-[Gb]su đang [Db]hồi lai.

Điệp khúc

[Db]Kìa, [Ab7]Chúa [Db]đến! Ấy [Eb7]Jê-sus [Ab]đến!

[Db]Cứu Chúa đến vinh [Gb]hiển oai quyền thay!

[Db]Chúa đắc thắng nay [Gb]đến cai trị đây,

[Db]Kìa, [Ab7]Chúa [Db]đến! [Gb]Jê-[Ab7]sus hồi [Db]lai!

Câu 6

[Db]6.Nầy, người tội Jê-[Fm]sus khuyên đến ngay,

[Ebm]Kìa, Ngài cầu cho [Ab7]anh tha thiết thay,

[Db]Đến gấp gấp ân [Gb]điển không còn lâu,

[Db]Lúc Chúa đến anh [Gb]tiếc than [Db]kịp đâu.

Điệp khúc

[Db]Kìa, [Ab7]Chúa [Db]đến! Ấy [Eb7]Jê-sus [Ab]đến!

[Db]Cứu Chúa đến vinh [Gb]hiển oai quyền thay!

[Db]Chúa đắc thắng nay [Gb]đến cai trị đây,

[Db]Kìa, [Ab7]Chúa [Db]đến! [Gb]Jê-[Ab7]sus hồi [Db]lai!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập