Wm. J. Kirkpatrick, 1838-1921
Dịch lời của Phoebe Palmer

Câu 1

1.Cùng chờ đợi nhìn lên chư thánh ơi,

Bầu trời rền oanh lôi vang khắp nơi,

Hãy chiếu sáng đèn các anh cần khêu,

Sẵn rước Chúa khi tiếng loa rền kêu.

Điệp khúc

Kìa, Chúa đến! Ấy -sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay!

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa, Chúa đến! -sus hồi lai!

Câu 2

2.Nầy là lời Jê-sus tuyên hứa đây,

Ngài chuộc tội ban linh ân cứu nay,

Áo phiếu huyết luôn với kim miện ban;

Các thánh hỡi, đem phước âm truyền vang,

Điệp khúc

Kìa, Chúa đến! Ấy -sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay!

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa, Chúa đến! -sus hồi lai!

Câu 3

3.Quyền lực đời nay tan như khói mây,

Bầu trời rền kia xa giá chuyển xoay;

Khá kíp báo ân điển cho trần gian,

Giữa lúc tiếng loa chót đang dội vang.

Điệp khúc

Kìa, Chúa đến! Ấy -sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay!

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa, Chúa đến! -sus hồi lai!

Câu 4

4.Dầu liệt cường tự cao nhưng chóng tan,

Kìa, Ngài gần lập thiên quốc vững an,

Kết thúc cảnh bi thống nơi trần ai,

Các thánh hỡi, hô -sus hồi lai!

Điệp khúc

Kìa, Chúa đến! Ấy -sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay!

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa, Chúa đến! -sus hồi lai!

Câu 5

5.Thật mềm mại, này Chiên Con Chúa Cha!

Thật hùng cường, kia tử Giu-đa!

Khoác áo trắng trinh nữ xinh đẹp thay,

Hớn hở đón Jê-su đang hồi lai.

Điệp khúc

Kìa, Chúa đến! Ấy -sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay!

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa, Chúa đến! -sus hồi lai!

Câu 6

6.Nầy, người tội Jê-sus khuyên đến ngay,

Kìa, Ngài cầu cho anh tha thiết thay,

Đến gấp gấp ân điển không còn lâu,

Lúc Chúa đến anh tiếc than kịp đâu.

Điệp khúc

Kìa, Chúa đến! Ấy -sus đến!

Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay!

Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,

Kìa, Chúa đến! -sus hồi lai!

Mới truy cập