W. A. Mozart, 1756-1791
Dịch lời của Samuel Modley, 1738-1799

Câu 1

1.Ước chi tôi thuật chuyện tuyệt đối ra,

lạ, sự vinh quang kia vô giá,

Bởi Chúa Jê-sus soi lòa!

Đàn cầm thánh quốc tôi ước gảy lên,

Hòa điệu với tiếng ca Gáp-ri-ên,

Vang rền điệu nhạc thượng thiên,

Thiên cung ca khúc vang rền.

Câu 2

2.Ước hát luôn luôn về dòng huyết rơi,

Về sự chuộc tôi ơn cao khôn với,

Thoát gánh ác, nguôi giận trời;

Nguyện tụng đức mỹ công nghĩa hiển vinh,

Hồn tôi bởi đó được áo trắng tinh,

Đời đời rạng lòa đẹp xinh,

Dung quang soi tỏa muôn hình.

Câu 3

3.Ước hát luôn luôn về mọi đức tánh,

lòng yêu thương Jê-sus Chúa thánh,

Ấy Đấng chí tôn thiên thành;

Lời ca thánh thót tôi sẽ hát tâu,

Đời đời tán chúc ơn Chúa thẳm sâu,

Để mọi người đều cùng nhau

Nghe danh vinh hiển nhiệm mầu.

Câu 4

4.Chẳng bao lâu -sus Christ tái lai,

Ngài đem tôi lên thiên quốc phước thái,

Thỏa bấy ngắm dung nhan Ngài;

Ngài Cứu Chúa tôi, Đấng chí thân,

Đời đời với Chúa tôi rất hỉ hân,

Thắng trận thật nhờ hồng ân,

Vui thay tôi thắng muôn phần.

Mới truy cập