Frank M. Davis
Dịch lời của F.M. Davis

Câu 1

1.Xin Ngài đưa lối dắt anh đi,

Chúa đưa từng bước anh lo gì.

Yên vui thay gần bên Chúa luôn,

Năm tháng đưa anh trong tình thương.

Điệp khúc

Xin Ngài dẫn đường.

Chúa đưa anh bước qua con đường trần gian,

cùng Ngài vượt dặm dài năm tháng

Cha dắt anh trên lối bình an.

Câu 2

2.Xin Ngài đưa dắt anh muôn nơi,

Lướt qua luồng sóng ma dập dồi.

An ninh thay dù mưa nắng rơi,

Chân bước đi trong ơn Ngài thôi.

Điệp khúc

Xin Ngài dẫn đường.

Chúa đưa anh bước qua con đường trần gian,

cùng Ngài vượt dặm dài năm tháng

Cha dắt anh trên lối bình an.

Câu 3

3.Vui mừng thay có Chúa đi chung,

Suốt con đường thế gian hãi hùng.

Vô thiên cung thỏa lòng ước mong,

Tay Chúa lau khô bao lệ vương.

Điệp khúc

Xin Ngài dẫn đường.

Chúa đưa anh bước qua con đường trần gian,

cùng Ngài vượt dặm dài năm tháng

Cha dắt anh trên lối bình an.

Mới truy cập