Haldor Liilenas, 1918
Đinh Thái Vinh

Câu 1

1. Jê-sus yêu thương công bình,

Cứu Chúa đã đến để cứu thế nhân

đang đau thương trong lầm than.

Đem tin vui cho muôn người

biết đến Jê-sus Đấng yêu thương

chết thay cho người.

Điệp khúc

Yêu người, Ngài xuống trần gian;

thay người, Ngài chết đau thương

cho muôn dân biết tình yêu Cứu Chúa vô biên,

Đấng yêu thương hiển vinh muôn đời.

Câu 2

2. Jê-sus oai nghi, nhân từ,

Cứu Chúa chí ái; Chúa quá xót thương

cho nhân gian trong tội ô.

-gô-tha xưa Con Trời

đã chết thay tôi. Chúa ôi con

quyết tin nơi Ngài.

Điệp khúc

Yêu người, Ngài xuống trần gian;

thay người, Ngài chết đau thương

cho muôn dân biết tình yêu Cứu Chúa vô biên,

Đấng yêu thương hiển vinh muôn đời.

Câu 3

3.Sao hôm nay anh chưa về

với Chúa chí ái, Đấng chết thế anh

trên Gô--tha ngày xưa?

Dang tay yêu thương đang chờ,

Chúa vẫn mong anh. Hãy mau mau

tiếp nghinh Con Trời.

Điệp khúc

Yêu người, Ngài xuống trần gian;

thay người, Ngài chết đau thương

cho muôn dân biết tình yêu Cứu Chúa vô biên,

Đấng yêu thương hiển vinh muôn đời.

Mới truy cập