Mildred Leightner Dillon
Dịch lời của M.L. Dillon

Câu 1

1.Đời tôi đã thuộc Chúa -sus,

bình an, vui thỏa ngàn thu.

Giờ đây nếu bạn biết -sus,

sẽ yêu Ngài không bến bờ,

Quyền năng huyết Ngài xóa ô dơ,

đừng quên ơn Chúa chuộc mua.

Lòng tôi mong bạn tin Cứu Chúa,

quay bước về với Jê-sus.

Câu 2

2.Bạn ơi, tháng ngày cứ qua đi,

miệt mài thêm nữa làm chi.

Trần gian thất vọng với gian nguy,

có đem lại an ủi ?

Kìa xem tháng ngày cứ qua đi,

bạn mang đau đớn làm chi.

Giờ đây mong bạn suy nghĩ kỹ,

nghe Chúa gọi mau về đi.

Mới truy cập