Thánh ca 856: Đưa Người Đến Tin Chúa

Wendell P. Loveless; Dịch lời của W.P. Loveless
#001. Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai #002. Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng #003. Ngợi Giê-Hô-Va Thánh Đế #004. Ha-Lê-Lu-Gia! Vinh Danh Ngài! #005. Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng #006. Thành Tâm Tôn Vua Thánh #008. Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền #010. Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh #011. Ngợi Khen Cứu Chúa #015. Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh #016. Danh Chúa Jêsus #018. Danh Yêu Quý #019. Tôn Vinh Chúa Tôi #020. Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời #021. Cứu Chúa Siêu Việt #022. Ta Bước Lên Si-Ôn #023. Tôn Vinh Chân Thần #026. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi #028. Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng #033. Dương Quang Tâm Hồn #039. Tôn Vinh Ba Ngôi #040. Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay! #041. Chúa Bức Thành Kiên Cố Ta (Thánh Ca Của Cuộc Cải Chánh) #043. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay #046. Giê-Hô-Va Xin Dắt Tôi #047. Chúa Giấu Tôi #048. Nương Mình Trong Cánh Chúa #049. Chúa Sẽ Lo Toan #052. Quanh Đêm Luôn Ngày #053. Kìa, Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát #054. Phước Cho Nhân Loại #055. Hỡi Môn Đồ Trung Tín #056. Kỷ Nguyên Thanh Bình #057. Kíp Đến Tôn Thờ #058. Nằm Yên Trong Máng Chiên Kia #059. Đêm Yên Lặng #060. Thoạt Đến Đêm Nọ #061. Ô! Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ! #062. Hỡi Bết-Lê-Hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh #063. Không Chỗ Trong Quán #065. Hô-Sa-Na! #066. Đêm Thánh #070. Đấng Thánh Lâm Phàm #071. Ngợi Con Thánh #072. Thiên Đàng Chung Vui #073. Nô-Ên Đầu Tiên #074. Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca #075. Nô-Ên Đêm Vui Thỏa #077. Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời #080. Chẳng Có Ai Như Jê-Sus #081. Hoa Huệ Trong Trũng #082. Cung Điện Bằng Ngà(Theo Ý Thi-Thiên 45:8) #083. Jêsus Christ Đến #084. Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jêsus #085. Một Ngày! #087. Kìa, Chín Mươi Chín Con #088. Đường Đến Gô-Gô-Tha #092. Ta Hy Sinh Vì Con Hết #093. Nhìn Cây Thập Tự #094. Tôi Thấy Đấng Treo Thân Trên Thập Tự #095. Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá #096. Ghết-Sê-Ma-Nê #097. Vì Tội Nhân Jê-Sus Chết! #098. Thánh Thủ #099. Xong Rồi! #100. Chúa Mang Thập Hình #101. Tán Mỹ Jêsus #102. Bây Giờ Tôi Tin #103. Christ Phục Sinh #104. Ngày Nay Chúa Phục Sinh #105. Chúa Oai Quyền Phục Sinh #106. Ha-Lê-Lu-Gia! Đấng Sống Thắng #107. Jê-Sus Chân Chúa Lại Sống #108. Thiên Ca Vô Đối #111. Ngài Sống #113. Khúc Kim Cầm #114. Kìa! Nhìn Vua Thăng Thiên #118. Thầy Tế Lễ Ta #123. Xa Xa Trên Ngọn Núi #124. Jêsus Sắp Đến #128. Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao? #135. Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai #136. Đầy Lòng Tôi #137. Thánh Linh Dẫn Dắt #139. Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng #141. Hà Hơi Linh #143. Gió Thánh Linh #144. Xin Linh Giê-Hô-Va #145. Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố #147. Bao Cường Quốc Còn Đâu? #148. Lòng Tôi Yêu Giáo Hội #149. Nầy Si-Ôn #150. Kinh Thánh Cao Quý #151. Lời Chúa Vững Lập #152. Kinh Thánh Là Ngọn Đèn #154. Lời Dịu Dàng #155. Thánh Kinh Âm Nhạc #157. Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay #160. Jê-Sus Kêu Gọi Mọi Người #161. Jêsus Tiếp Nginh Tội Nhân #162. Chỉ Tin Nơi Ngài #164. Đời Người Ngắn Ngủi #165. Mau Đến Theo Jê-Sus #166. Về Gấp Lên #168. Nay Quy Hướng Cố Gia #169. Jêsus! Đứng Trước Cửa #170. Chúa Ôi, Tôi Lại Ngay! #171. Vầng Đá Muôn Đời #172. Nơi Gô-Gô-Tha #176. Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng #177. Nhìn Xem Jêsus #178. Tôi Nguyện Đến Liền #179. Kìa! Cửa Cứu Rỗi #180. Jê-Sus Tôi Đến #182. Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao #183. Quyền Trong Huyết Jê-Sus #184. Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng #187. Vinh Thay Danh Jêsus #188. Ngợi Khen Dòng Huyết #190. Không Nhờ Bạc Vàng #192. Con Sông Tẩy Uế #193. Gần Thập Tự #194. Ha-Lê-Lu-Gia, Khen Thập Tự #196. Chuyện Thập Giá Xưa #200. Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi #201. Đứng Trên Lời Hứa #202. Cơn Mưa Phước Lành #203. Trông Mong Thiên Ân #205. Tôi Vững Vàng #206. Gặp Được Thiết Hữu #207. Ánh Thái Dương Này #208. Ngài Vực Tôi #209. Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ #210. Ngày Vui Vẻ #211. Jêsus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung #212. Có Jêsus Phần Tôi Thỏa Rồi #213. Giựt Mọi Chuông Trên Trời #214. Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu #215. Lúc Giê-Xu Ngự Trong Lòng #216. Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi #217. Tâm Tôi Rày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu #218. Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu #219. Chuyện Tôi Ưa Xướng Ca #220. Dức Dấy Chúng Tôi Hoài #221. Tôn Vinh Christ #222. Ngươi Phải Trùng Sinh #223. Chèo Ra #224. Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm #225. Tâm Hồn Tôi Đang Cháy #226. Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra #227. Duy Chính Ngài #228. Tuyết Kia Khôn So #229. Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh #230. Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Kêu #231. Cung Hiến Cuộc Đời #234. Ta Theo Ý Chúa Chưa? #236. Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa #237. Nguyện Theo Ý Cha #238. Nguyền Sống Vì Đấng Đã Chết #239. Nguyền Dìu Lên Gô-Gô-Tha #240. Càng Gần Chúa Hơn #241. Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn #242. Lên Chốn Cao Hơn #243. Ước Ao Nhìn Giê-Xu #244. Nguyện Càng Yêu Thương Christ #246. Biết Nhiều Hơn Về Jê-Sus #250. Chiều Xưa #251. Giờ Dịu Êm #252. Jê-Sus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi #253. Jê-Sus Là Bạn Thật #254. Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh #256. Chúa Ôi, Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi #257. Xin Thần Linh Cảm Hóa #258. Ôi Chúa, Đấng Tôi Cần Luôn #261. Tin Cậy Vâng Lời #262. Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin #263. Christ Nắm Tôi Thật Chặt #264. Căn Cơ Kiên Cố #265. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc #266. Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jêsus #267. Chỗ Kẻ Đá Vững An #268. Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jêsus #269. Nầy Là Truyện Ký Tôi #270. Jêsus Hằng Ở Bên Tôi #271. Ngài Dìu Dắt Tôi #272. Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi #274. Diệu Vinh Thay Bình An! #275. Con Sông Thái An #277. Tâm Linh Tôi, Yên Ninh Thay! #278. Tay Chúa Nắm Tôi #280. Jêsus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng #281. Christ Rõ Tâm Trạng #282. Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba #283. Mau Thưa Với Jêsus #284. Nào Việc Chi Jêsus Không Thể Làm #287. Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi #288. Danh Lạ Lùng #290. Nương Cánh Vĩnh Sinh #291. Đi Từng Bước #292. Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời #294. Dương Quang Thiên Quốc #295. Luôn Mỗi Phút #297. Thật Hạnh Vinh Thay! #299. Càng Yêu Chúa Hơn #302. Ân Hồng, Cứu Ân #303. Ân Điển #306. Thắng Nhờ Ân Điển #309. Ta Thắng Nhờ Đức Tin #310. Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương #312. Con Trời Xông Ra Chiến Đấu #314. Tinh Binh Jêsus Tiến Lên #315. Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên #316. Thập Tự Christ Đi Đầu #319. Lo Làm Việc Mau, Đêm Đến Kìa #323. Lo Vực Người Luân Vong #325. Gánh Lúa Về #326. Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài #327. Hãy Chiếu Giống Hải Đăng #328. Dắt Về Chúa #329. Báo Tin Lành #333. Mặt Gặp Mặt #334. Rất An Ninh Trong Cánh Christ #336. Giờ Danh Sách Tuyên Đọc #338. Thành Giê-Ru-Sa-Lem Bằng Vàng #340. Vua Anh Minh #342. Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà #344. Miền Vinh Hiển #345. Nơi Vĩnh Phước #346. Thiên Cung, Chính Quê Hương #349. Jêsus Cứu #350. Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân #355. Quyết Rao Tin Lành #356. Mau Chiếu Ra #362. Xin Chúa Sai #363. Jêsus Yêu Tôi #364. Jêsus Hằng Yêu Mến Tôi #366. Jêsus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi #367. Đấng Chăn Hiền Lành #368. Jêsus Truyền Bạn Mình Shi Sáng #370. Tôi Dầu Nhỏ #371. Một Tia Sáng #372. Châu Báu Vua Jêsus Christ #373. Vinh Quang, Vinh Quang! #374. Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt #375. Sẵn Sàng #377. Tại Chốn Trận Tiền #378. Trung, Thành, Tín, Nghĩa #379. Bạn Đứng Phía Nào? #380. Thuộc Jêsus Thỏa Vui #381. Quyết Sống Cho Christ #382. Mừng Vui Thay! Thanh Niên Ta Hát #383. Hiến Cả Thảy Cho Ngài #384. Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ #385. Hư Không #386. Khi Jêsus Qua #387. Muôn Tội Lăn Xa #389. Theo Chúa #390. Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào #391. Ngắm Jêsus Đừng Xao #392. Gô-Gô-Tha #396. Viên Ngọc Đẹp Ròng #400. Tiệc Thánh #401. Chúc Hôn Lễ #402. Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ #408. Xin Cha Đưa Anh #410. Tiếng Gọi Con Gặt #412. Việt Nam Ca #413. Ngợi Danh Jêsus #414. Mùa Gặt Đã Đến #415. Ơn Jêsus Cao Sâu Lắm Thay! #417. Trông Mong Ơn Chí Cao #419. Hồn Ta Hằng Khen Chúa #420. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời #421. Đoạn Thiên Ca #424. Xin Cha Đưa Anh #425. Nước Đức Chúa Trời #427. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc #429. Cứu Chúa Siêu Việt #430. Tin Cậy Vâng Lời #431. Vầng Đá Muôn Đời #432. Xin Chúa Mở Mắt Tôi #433. Giê-Hô-Va Là Đấng Chăn Giữ Tôi #437. Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian #439. Đã Lăn Xa #442. Ơn Cao Sâu Rộng #444. Lòng Tôi Vui Vẻ #445. Qua Đời Sẽ Đến Đâu? #446. Mến Yêu Jêsus #448. Trên Đường Hẹp Của Chúa #450. Đừng Sợ Chi #453. Dặn Lòng Trung Tín #455. Vẻ Tươi Đẹp Của Christ #472. Sự Yêu Thương Lớn Lao #473. Báo Tin Lành #477. Bình Yên Rất Phước #489. Màn Sương Tiêu Tan #494. Đến Thiên Đàng #509. Ngày Giờ Qua #510. Tình Thương Yêu Của Đức Chúa Trời #512. Tình Yêu Bền Vững #513. Lớn Bấy Duy Ngài #517. Chúa Là Tất Cả #518. Cha Cao Quý #521. Dâng Lời Tán Dương #522. Chúa #524. Ngài Là Ai? #534. Nhạc Khúc Tuyệt Vời #542. Nhìn Lên Cha Thánh #545. Hướng Lên Chúa Trên Trời #547. Chúc Tôn Chúa #550. Tôn Cao Danh Chúa #552. Lúc Anh Nguyện Cầu #556. Bài Ca Máng Cỏ #557. Sáng Danh Thiên Chúa #566. Chúng Tôi Vua Từ Miền Đông Xa Vời #574. Bình An Cho Loài Người #576. Người Khách Lạ Ga-Li-Lê #588. Này Anh Thấy Không? #589. Nhiều Khi Tôi Nhớ Về #592. Phút Suy Tư #597. Vì Jê-Sus Sống #616. Xin Thánh Linh Cảm Thúc Tôi #617. Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu #621. Lời Chúa #627. Trong Tay Chúa #633. Chiên Lạc Trở Về #646. Thập Tự Xưa #652. Chúa Đem An Vui Cho Tôi #660. Jê-Sus Cứu Tôi #661. Vinh Quang Trời #663. Ngài Cứu Tôi #666. Khi Dâng Lòng Mình Cho Jê-Sus #673. Thầm Tạ Ơn Chúa #675. Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa #683. Ánh Sáng Tình Yêu #699. Tâm Nguyện #701. Như Ý Cha #703. Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha #704. Ngài Là Tất Cả Cho Tôi #705. Nguyện Tôi Được Đổi Mới #707. Khát Khao Dòng Nước #716. Vâng Theo Chúa #720. Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai #738. Xin Cho Con Đi Đường Ngài #741. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi #744. Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi #768. Tâm Hồn Bình An #772. Một Ngày Tươi Mới #776. Chúa Biết Rõ #777. Tìm Được Niềm Vui #781. Bài Ca Tâm Linh #789. Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus #790. Tôi Sẽ Thưa Chuyện Với Chúa #795. Chung Niềm Tin #798. Bước Với Chúa Yêu Thương #799. Trọn Đời Ngợi Khen #800. Chúa Biết Lòng Con #801. Thân Nhất Trên Đời #802. Bên Tôi Là Chúa Jêsus #803. Người Bạn Tôi Yêu Mến #805. Dâng Trọn Cho Jêsus #806. Chỉ Vì Tội Tôi #807. Tình Yêu Ngài #813. Như Con Chiên Đi Lạc #820. Chúa Vẫn Yêu Thương #821. Ân Điển Lạ Lùng #824. An Tâm Bên Chúa #825. Tình Yêu Vững Bền Của Ngài #840. Sẵn Lòng Hầu Việc #854. Vì Sao Tôi Yêu Jêsus #855. Tiếng Ngài Phán Tuyên #856. Đưa Người Đến Tin Chúa #860. Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài #870. Hứa Nguyện #871. Lòng Nguyện Theo Jêsus #872. Tôi Là Chiên Của Chúa #885. Lời Chúc Lứa Đôi #887. Ngày Vui Đôi Lứa #889. Xuân Đến Bên Nhà #891. Mừng Xuân #895. Ngài Ban Cho Thêm Ơn #898. Đồi Vắng #901. Con Đường Thập Giá Cô Đơn #903. Thành Thánh

Mới truy cập