Câu 1

Tôi tin chắc Chúa hay nhậm lời khẩn nguyện!

Tôi biết chắc Chúa hay nhậm lời khẩn nguyện!

Tôi trải biết Chúa hay nhậm lời khẩn thiết!

Vinh thay danh Cứu Chúa!

Mới truy cập