Dora Nauman & David Mrken

Câu 1

Ai bằng Jê-sus Christ là Vua đời đời,

Cứu Chúa của muôn muôn người.

Ai bằng Jê-sus Christ là Vua đời đời,

Ngài là Cứu Chúa chúng ta.

Ai bằng Jê-sus Christ là Vua đời đời,

Chúa cứu giúp ta suốt đời từ nay

đến chiến thắng hết những

giao tranh với ma quỷ nơi dương trần,

Chúa đưa đường suốt đời.

Dầu trần gian đầy tăm tối,

khắp thế giới trong kinh hoàng,

hãy nương nhờ -sus,

Đấng ban nguồn an bình.

Ngài đem ta nương náu

trong vầng đá của muôn đời.

Dưới cánh nhân từ -sus,

an ninh vẹn toàn.

Mới truy cập