William J.Kirkpatrick 1892
Dịch lời của W.J.Kirkpatrick

Câu 1

1.Thật đáng thảm thương,

tôi đã lạc đường,

Nay quay đến Jê-sus.

Tội lỗi vấn vương,

xây bỏ đạo đường,

Nay quay đến Jê-sus.

Điệp khúc

Biển khổ sâu, tôi quay đầu,

Còn dám lỗi lầm đâu;

Lạy Thánh Chúa,

thương yêu kẻ tội nầy,

Dang tay tiếp rước đây.

Câu 2

2.Ngày trước đã buông

lung cả mọi đường,

Nay quay đến Jê-sus.

Thật cảm cảnh, ăn

năn, nhỏ lụy hường,

Nay quay đến Jê-sus.

Điệp khúc

Biển khổ sâu, tôi quay đầu,

Còn dám lỗi lầm đâu;

Lạy Thánh Chúa,

thương yêu kẻ tội nầy,

Dang tay tiếp rước đây.

Câu 3

3.Lạc lối ngẫm đau

thương cảnh đoạn trường,

Nay quay đến Jê-sus.

Lời bác ái kêu

tôi khỏi lạc đường,

Xin quay đến Jê-sus.

Điệp khúc

Biển khổ sâu, tôi quay đầu,

Còn dám lỗi lầm đâu;

Lạy Thánh Chúa,

thương yêu kẻ tội nầy,

Dang tay tiếp rước đây.

Câu 4

4.Hồn với quả tim

tôi thảm lạ thường,

Nay quay đến Jê-sus.

Ngài bổ sức cho

tôi giữa chặng đường,

Xin quay đến Jê-sus.

Điệp khúc

Biển khổ sâu, tôi quay đầu,

Còn dám lỗi lầm đâu;

Lạy Thánh Chúa,

thương yêu kẻ tội nầy,

Dang tay tiếp rước đây.

Mới truy cập