C. H. Marsh
Dịch lơi của George W. Whitcomb

Câu 1

[Eb]1.Lạy Thần [Cm]đời đời [Eb]ban [Bb]ân [Cm]phước,

[Eb]Ai[C]thể ca [Bb7]khen cho [Eb]được?

Điệp khúc

Ha-lê-[Ab]lu-gia! [Bb7]Vinh danh [Eb]Ngài!

[Cm]A-men, [Ab]chúng [C]tôi [F]tôn thờ [Bb]đây;

[Eb]Ha-lê-[Ab]lu-gia! [C]Vinh [Fm]danh [G]Ngài!

[Fm]Nguyện được [Ab]yêu Chúa [Eb]thêm [Bb7]lên [Eb]hoài.

Câu 2

[Eb]2.Đại từ [Cm]lòng Ngài [Eb]xưa [Bb]ban [Cm]phát,

[Eb]Tâm chúng [C]tôi nay [Bb7]nghe thông [Eb]đạt.

Điệp khúc

Ha-lê-[Ab]lu-gia! [Bb7]Vinh danh [Eb]Ngài!

[Cm]A-men, [Ab]chúng [C]tôi [F]tôn thờ [Bb]đây;

[Eb]Ha-lê-[Ab]lu-gia! [C]Vinh [Fm]danh [G]Ngài!

[Fm]Nguyện được [Ab]yêu Chúa [Eb]thêm [Bb7]lên [Eb]hoài.

Câu 3

[Eb]3.Vì tội [Cm]người Ngài [Eb]dâng [Bb]sinh [Cm]tế,

[Eb]Công giá [C]trả xong [Bb7]xuôi mọi [Eb]bề.

Điệp khúc

Ha-lê-[Ab]lu-gia! [Bb7]Vinh danh [Eb]Ngài!

[Cm]A-men, [Ab]chúng [C]tôi [F]tôn thờ [Bb]đây;

[Eb]Ha-lê-[Ab]lu-gia! [C]Vinh [Fm]danh [G]Ngài!

[Fm]Nguyện được [Ab]yêu Chúa [Eb]thêm [Bb7]lên [Eb]hoài.

Câu 4

[Eb]4.Lòng này [Cm]mờ mịt [Eb]như [Bb]đêm [Cm]tối,

[Eb]Cha lấy [C]linh quang [Bb7]soi rạng [Eb]ngời.

Điệp khúc

Ha-lê-[Ab]lu-gia! [Bb7]Vinh danh [Eb]Ngài!

[Cm]A-men, [Ab]chúng [C]tôi [F]tôn thờ [Bb]đây;

[Eb]Ha-lê-[Ab]lu-gia! [C]Vinh [Fm]danh [G]Ngài!

[Fm]Nguyện được [Ab]yêu Chúa [Eb]thêm [Bb7]lên [Eb]hoài.

Câu 5

[Eb]5.Ngài hiện [Cm]diện lời [Eb]xưa [Bb]tuyên [Cm]ấn,

[Eb]Đau khổ [C]lui xa [Bb7]khi Ngài [Eb]gần.

Điệp khúc

Ha-lê-[Ab]lu-gia! [Bb7]Vinh danh [Eb]Ngài!

[Cm]A-men, [Ab]chúng [C]tôi [F]tôn thờ [Bb]đây;

[Eb]Ha-lê-[Ab]lu-gia! [C]Vinh [Fm]danh [G]Ngài!

[Fm]Nguyện được [Ab]yêu Chúa [Eb]thêm [Bb7]lên [Eb]hoài.

Câu 6

[Eb]6.Ngài định [Cm]ngày đại [Eb]ban [Bb]ân [Cm]thưởng,

[Eb]Phu phỉ [C]chúng tôi [Bb7]trong mọi [Eb]đường.

Điệp khúc

Ha-lê-[Ab]lu-gia! [Bb7]Vinh danh [Eb]Ngài!

[Cm]A-men, [Ab]chúng [C]tôi [F]tôn thờ [Bb]đây;

[Eb]Ha-lê-[Ab]lu-gia! [C]Vinh [Fm]danh [G]Ngài!

[Fm]Nguyện được [Ab]yêu Chúa [Eb]thêm [Bb7]lên [Eb]hoài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập