Câu 1

1.Lạy Thần đời đời ban ân phước,

Aithể ca khen cho được?

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

A-men, chúng tôi tôn thờ đây;

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Nguyện được yêu Chúa thêm lên hoài.

Câu 2

2.Đại từ lòng Ngài xưa ban phát,

Tâm chúng tôi nay nghe thông đạt.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

A-men, chúng tôi tôn thờ đây;

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Nguyện được yêu Chúa thêm lên hoài.

Câu 3

3.Vì tội người Ngài dâng sinh tế,

Công giá trả xong xuôi mọi bề.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

A-men, chúng tôi tôn thờ đây;

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Nguyện được yêu Chúa thêm lên hoài.

Câu 4

4.Lòng này mờ mịt như đêm tối,

Cha lấy linh quang soi rạng ngời.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

A-men, chúng tôi tôn thờ đây;

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Nguyện được yêu Chúa thêm lên hoài.

Câu 5

5.Ngài hiện diện lời xưa tuyên ấn,

Đau khổ lui xa khi Ngài gần.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

A-men, chúng tôi tôn thờ đây;

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Nguyện được yêu Chúa thêm lên hoài.

Câu 6

6.Ngài định ngày đại ban ân thưởng,

Phu phỉ chúng tôi trong mọi đường.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

A-men, chúng tôi tôn thờ đây;

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Nguyện được yêu Chúa thêm lên hoài.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập