J. B. Dykes, 1823-1876
Dịch lời của Henry Alford, 1810-1871

Câu 1

1.Ai [Db]đó khoác bạch y [Ab]rỡ ràng,

Nhân [Ab]số[Fm]vạn [Eb7]dư [Ab]ngàn?

Đây [Bb7]là người [Eb]thánh được [G7]cứu hân [Edim]hoan,

Nhóm [Eb]trên đường [Bb7]chiếu hào [Eb]quang;

Mọi [Eb]cơn tranh hùng nay [C]đã mãn,

[F7]Chết [Bbm]chóc, tội [Ab]ô đà [Bb7]tan

Hồng [Db]môn từ [Fm]đây luôn [Bbm]luôn mở đấy,

Rước [Ab]quân đại [Eb7]thắng vui [Ab]vầy.

Câu 2

2.Vui [Db]bấy, khúc Ha-lê-[Ab]lu-gia

Reo [Ab]khắp thiên [Fm]địa [Eb7]sơn [Ab]hà!

Muôn [Bb7]vàn cầm [Eb]sắt rền [G7]tiếng vang [Edim]xa,

Báo [Eb]trước giờ [Bb7]khải hoàn [Eb]ca;

Ngày [Eb]kia ôi, vật, dân [C]thảy cả,

[F7]Duy [Bbm]chỉ[Ab]người tạo [Bb7]ra;

Phàm [Db]ai ngày [Fm]nay đau [Bbm]thương vương vấn,

Thưởng [Ab]ban ngày [Eb7]ấy muôn [Ab]phần.

Câu 3

3.Nơi [Db]bến Ca-na an [Ab]tái phùng,

Ôi [Ab]phút hoan [Fm]lạc [Eb7]vô [Ab]cùng!

Nay [Bb7]được gặp [Eb]gỡ bạn [G7]thiết xưa [Edim]kia,

Dứt [Eb]ngay tình [Bb7]cảnh chia [Eb]lìa;

Sầu [Eb]xưa châu lụy lau [C]khó ráo,

[F7]Nay [Bbm]hóa đẹp [Ab]tươi dường [Bb7]bao!

Nghìn [Db]thu cùng [Fm]nhau hân [Bbm]hoan nơi đấy,

Trẻ [Ab]côi, vợ [Eb7]góa vui [Ab]vầy.

Câu 4

4.Chiên [Db]thánh bởi tội nhân [Ab]chết thay,

Mau [Ab]đến đem [Fm]hồng [Eb7]ân [Ab]rày,

Xin [Bb7]lựa đầy [Eb]sổ vàng [G7]tuyển dân [Edim]Ngài,

Để [Eb]cai trị [Bb7]cách quyền [Eb]oai;

Nguyền [Eb]tia Hi vọng muôn [C]nước tỏa,

[F7]Dân [Bbm]khổ đày [Ab]ước hồi [Bb7]gia,

Điềm [Db]lạ dự [Fm]ngôn mong [Bbm]cho mau tới,

Tới [Ab]mau, Hoàng [Eb7]tử muôn [Ab]đời.

[Db]A-[Ab]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập