J. B. Dykes, 1823-1876
Dịch lời của Henry Alford, 1810-1871

Câu 1

1.Ai đó khoác bạch y rỡ ràng,

Nhân sốvạn ngàn?

Đây người thánh được cứu hân hoan,

Nhóm trên đường chiếu hào quang;

Mọi cơn tranh hùng nay đã mãn,

Chết chóc, tội ô đà tan

Hồng môn từ đây luôn luôn mở đấy,

Rước quân đại thắng vui vầy.

Câu 2

2.Vui bấy, khúc Ha-lê-lu-gia

Reo khắp thiên địa sơn !

Muôn vàn cầm sắt rền tiếng vang xa,

Báo trước giờ khải hoàn ca;

Ngày kia ôi, vật, dân thảy cả,

Duy chỉngười tạo ra;

Phàm ai ngày nay đau thương vương vấn,

Thưởng ban ngày ấy muôn phần.

Câu 3

3.Nơi bến Ca-na an tái phùng,

Ôi phút hoan lạc cùng!

Nay được gặp gỡ bạn thiết xưa kia,

Dứt ngay tình cảnh chia lìa;

Sầu xưa châu lụy lau khó ráo,

Nay hóa đẹp tươi dường bao!

Nghìn thu cùng nhau hân hoan nơi đấy,

Trẻ côi, vợ góa vui vầy.

Câu 4

4.Chiên thánh bởi tội nhân chết thay,

Mau đến đem hồng ân rày,

Xin lựa đầy sổ vàng tuyển dân Ngài,

Để cai trị cách quyền oai;

Nguyền tia Hi vọng muôn nước tỏa,

Dân khổ đày ước hồi gia,

Điềm lạ dự ngôn mong cho mau tới,

Tới mau, Hoàng tử muôn đời.

A-men.

Mới truy cập