W. H. Doane, 1832-1915
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1820-1915

Câu 1

1.Rất an ninh tại trong cánh Christ,

Êm bấy trên ngực Ngài nay.

Bóng yêu thương Ngài bao phủ kín,

Ắt tâm linh an lạc thay!

Kìa, thiên sứ hoan ca thi thánh,

Reo trong tôi nhạc điệu hay,

Trông quang cảnh thiên quốc hiển vinh,

Tại bên biển sáng ngời đây.

Điệp khúc

Rất an ninh tại trong cánh Christ,

Êm bấy trên ngực Ngài nay,

Bóng yêu thương Ngài bao phủ kín,

Ắt tâm linh an lạc thay!

Câu 2

2.Rất an ninh tại trong Chúa tôi,

Tâm chẳng hoang mang, phiền âu,

Thế gian không còn mong phỉnh dối,

Ác khiên không phương hại đâu.

Bao nhiêu nỗi tai ương tiêu tán,

Tâm không nghi nan sầu khủng,

Tuy nay trải đôi chút thở than,

Dòng châu cũng sắp tận chung.

Điệp khúc

Rất an ninh tại trong cánh Christ,

Êm bấy trên ngực Ngài nay,

Bóng yêu thương Ngài bao phủ kín,

Ắt tâm linh an lạc thay!

Câu 3

3.Chỗ tôi nương nhờ duy Jê-sus,

Xưa đã chết thay tội tôi;

Quyết nương trên Bàn Thạch an trú,

Ấy nơi tôi trông cậy thôi.

Đây tôi quyết trông mong kiên nhẫn,

Đến lúc tối tăm tàn hẳn,

Dương quang sớm mai chiếu hỉ hân,

Bờ thiên quốc ánh vàng giăng.

Điệp khúc

Rất an ninh tại trong cánh Christ,

Êm bấy trên ngực Ngài nay,

Bóng yêu thương Ngài bao phủ kín,

Ắt tâm linh an lạc thay!

Mới truy cập