William F. Sherwin, 1877
Dịch lời của Mary A. Lathbury, 1880

Câu 1

1.Bánh trường sanh xin cấp phân,

Jê-sus chí nhân,

Như đời xưa nơi hải tân

cấp dưỡng chúng dân.

Lòng tôi mong ước gặp Ngài

tại trang Kinh Thánh;

Vĩnh sanh Đạo, nguyện soi đoái,

chứng tâm chí thành.

Câu 2

2.Lẽ thật xin Christ chí thân

chúc đầy phước ân,

Như hồi xưa năm bánh dâng,

chúc phước cấp phân

Nhờ đây thoát áchlệ,

xiềng xích tiêu biến,

Chính tôi an bình vui vẻ,

dật thỏa nguyền.

Câu 3

3.Chính mình Jê-sus Chúa ôi,

bánh hằng sống tôi;

Lẽ thật duy Kinh Thánh thôi

đã cứu rỗi tôi;

Nguyền nuôi tôi sống yên lành,

hồn, thân khoan khoái;

Giúp tôi yêu Đạo chân chánh,

ái nhân chính Ngài.

Câu 4

4.Tôi nguyện Jê-sus vĩnh sinh

ban đầy Thánh Linh,

Xin Ngài cho tôi mắt tinh

am hiểu Thánh Kinh;

Đạo huyền vi mỗi trang đầy,

nguyền cho tôi thấy;

Ngắm xem Jê-sus đẹp bấy

Kinh Thánh nầy.

A-men.

Mới truy cập