Câu 1

1.Phước nguyên từ trời xin chảy vào lòng,

Bật lên khúc ca chúc ơn Ngài;

Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng,

Giục tôi thỏa vui tôn vinh Ngài;

Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bổng trầm

Mà lưỡi lửa cõi thiên thượng hát,

để tôi ngợi Ngọn Ân điển ngàn tầm,

Non cứu ân, Non cực lạc.

Câu 2

2.Đến đây nhờ Chân Chúa phò trì,

Nguyền xây cất Ê-bên-ê-xe;

Nếu Cha đẹp lòng tôi dám nguyện kỳ

Miền thiên quốc tôi sớm quay về;

Jê-sus kiếm tôi khi đang thất lạc,

Từng vơ vẩn cách xa đường thánh;

Suối huyết từ Ngài tuôn chảy rào rạt,

Vực tôi khỏi muôn sói hại hành.

Câu 3

3.Chính tôi đây nợ ơn Chúa nặng dày,

Nợ kia cứ vấn vương mãi hoài;

Khẩn xin Ngài dùng dây ái từ rày

Buộc tâm vẩn tôi vào Ngài;

Tự nghiệm tánh tôi ưa xa Thánh Phụ,

Thường hay cách ly Cha từ ái;

Kính dâng lòng nầy cho Chúa -sus,

Nguyện nay đóng niêm ấn thiên đài.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập