Vô danh
Dịch lời của E. May Grimes

Câu

1.Lạy Jê-sus Christ, tôi sống đêm ngày

Trong linh quang Chân Chúa tái lâm,

Đón chờ thức canh, công tác vui vầy,

Biết ngày Chúa nay không trễ chậm.

Câu 2

2.Lòng nầy Chúa cai quản đêm ngày,

Phân ly bao vui thú thế gian,

Mắt lòa bởi vinh quang tái lâm rày,

Ước được bên Christ rỡ ràng.

Câu 3

3.Vậy, từ hiển vinh qua hiển vinh hoài,

Vui trong linh quang Chúa tái lai,

Bước đường tiến lên thiên quốc thêm rọi,

Cứ càng sáng soi tận giữa ngày.

Câu 4

4.Hằng làm chứng linh quang tái lâm Ngài

Cho nhân gian tăm tối tử vong;

Khẩu hiệu thánh đây ghi ở tâm hoài,

cờ Chúa phất cao đến cùng.

Câu 5

5.Dọc đàng đến thiên cung hát vui tình,

Vui trong vinh quang Chúa tái lai,

Bước nhẹ giống như thâu ngắn thiên trình,

Hát hoài đến khi trôngNgài.

Câu 6

6.Christ gần tái lâm! Christ sắp lai hồi!

Tân Lang kia ta đi đón mau!

Khẩu hiệu ấy nên tuyên bố ra hoài,

Chúc mừng Đấng Thiên Phụ xức dầu.

Câu 7

7.Kìa, kìa ánh tái lâm chiếu muôn loài,

Xưa kia tin nay mắt thấy đây,

Mắt nhìn mắt, tôi vui ngắm mặt Ngài,

Tắm gội ánh vinh quang dẫy đầy.

Mới truy cập