C. H. Morris, 1912
Dịch lời của C. H. Morris

Câu 1

1.Jê-sus phục lâm nay mai chẳng còn nghi,

Ngài nay Chúa đến thì sao?

Đại quyền ngự lâm, đem nhân ái thống trị,

Nếu chính hôm nay thế nào?

Đến rước Tân nương xưa kén chọn đây,

Ấy kẻ được chuộc trong trắng thanh cao,

rải rác trên khắp nhân gian nầy,

Hoặc bữa nay ta thế nào?

Điệp khúc

Phước thay phước kỳ!

Giờ lòng tôi hưởng khương bình.

Vinh bất, diệu thay!

Giờ tôn Christ Vua thiên đình;

Phước thay, phước thay!

Trang hoàng nghinh Chúa tái lai;

Phước thay, phước thay!

-sus sẽ đến nay mai.

Câu 2

2.Quyền lực Sa-tan nay mai sẽ tận chung,

Ồ vui thay nếu ngày nay!

Hoạn nạn sầu than không lâu sẽ cuối cùng,

Nếu hôm nay được như vậy!

Kẻ chết trong Christ sẽ sống lại ngay,

Cất lên không trung gặp Chúa vui sao,

Đối cảnh ấy bao lâu, bao lâu rày?

Hoặc bữa nay ta thế nào?

Điệp khúc

Phước thay phước kỳ!

Giờ lòng tôi hưởng khương bình.

Vinh bất, diệu thay!

Giờ tôn Christ Vua thiên đình;

Phước thay, phước thay!

Trang hoàng nghinh Chúa tái lai;

Phước thay, phước thay!

-sus sẽ đến nay mai.

Câu 3

3.Ngài tìm gặp ta đang trung tín cùng không,

Bằng như Chúa đến ngày nay?

Chờ đợi đầy tươi vui không chút hãi hùng,

Nếu Christ quang lâm hôm nay?

Biết bao nhiêu điềm Chúa đến gần thay,

Ánh Sao Mai hừng rạng đỉnh non cao,

Hãy tỉnh thức, quyết chẳng bao nhiêu ngày,

Hoặc bữa nay ta thế nào?

Điệp khúc

Phước thay phước kỳ!

Giờ lòng tôi hưởng khương bình.

Vinh bất, diệu thay!

Giờ tôn Christ Vua thiên đình;

Phước thay, phước thay!

Trang hoàng nghinh Chúa tái lai;

Phước thay, phước thay!

-sus sẽ đến nay mai.

Mới truy cập