A. H. Ackley
Dịch lời của A. H. Ackley

Câu 1

1.Hầu việc Jê-sus Đấng sống nay,

Ngự trong dương thếràng;

Lòng biết chắc Chúa sống trăm phần,

Mặc ai đa nghi vấn nan;

Lời Ngài tôi nghe thỏa thích thay,

Nhìn tay thương xótràng,

Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu,

Phỉ phu mọi đàng.

Điệp khúc 1

Ngài sống, Ngài sống,

Chúa -sus sống hiện rày!

Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi,

Tâm tôi vui mừng thư thái;

Ngài sống, Ngài sống

Để ban ơn cứu ta đấy;

Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào,

Rằng, Chúa sống trong lòng này!

Câu 2

2.Hằng ngày tôi xem thế giới đây,

Ngài đang săn sóc mỗi điều,

Lòng quyết chẳng thể thất vọng được,

tôi gian nanxiêu;

Nhìn nhận Jê-sus dẫn dắt tôi,

Vượt qua cơn sóng gió nhiều,

Hy vọng gặp Jê-sus ta đến,

Biết đâu mai chiều.

Điệp khúc 1

Ngài sống, Ngài sống,

Chúa -sus sống hiện rày!

Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi,

Tâm tôi vui mừng thư thái;

Ngài sống, Ngài sống

Để ban ơn cứu ta đấy;

Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào,

Rằng, Chúa sống trong lòng này!

Câu 3

3.Nầy cùng vui lên giáo hữu ơi,

Hòa thanh ca khúc khải hoàn;

Bài Ha-lê-lu-gia muôn đời,

Jê-sus Christ, Vua hiển vang;

Nguồn cậy trông cho kẻ kiếm nay,

Hộ phương cho kẻ đã gặp,

Không người nào hiền lành nhân ái

sánh -sus kịp.

Điệp khúc 1

Ngài sống, Ngài sống,

Chúa -sus sống hiện rày!

Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi,

Tâm tôi vui mừng thư thái;

Ngài sống, Ngài sống

Để ban ơn cứu ta đấy;

Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào,

Rằng, Chúa sống trong lòng này!

Mới truy cập