Frances R. Havergal, 1872
Dịch lời của F. R. Havergal

Câu 1

1.Réo rắt bấy khúc kim cầm,

Sứ thánh ca ly kỳ,

Cửa ngọc kia mở toang rồi,

Rước Thánh Vương trị vì.

Kìa, Christ Vua rất hiển vang,

Lòng từ ái chứa chan,

Về trời ca khúc khải hoàn,

Được tiếp lên ngai vàng.

Điệp khúc

Cứu Chúa đã mãn công rồi,

Chúng tôi vui khen ngợi;

Ngài hồi loan trên cõi trời,

Thật hiển vinh muôn đời!

Câu 2

2.Đấng đã đến cứu muôn người,

Huyết đổ, tim tan tành,

Đấng hiện đương khoác kim miện

bên Cha nhơn lành;

Từ rày còn đâu đớn đau,

Đời đời sống hiển vinh,

-sus Vua vinh hiển kia,

Từ đất lên thiên đình.

Điệp khúc

Cứu Chúa đã mãn công rồi,

Chúng tôi vui khen ngợi;

Ngài hồi loan trên cõi trời,

Thật hiển vinh muôn đời!

Câu 3

3.Chúa vẫn thế các con Ngài,

Khẩn Chúa Cha đêm ngày,

Giúp bầy chiên những ơn lành,

Đến nơi vinh quang Ngài;

Ngài dự bị thiên quốc cung,

Dành phần kẻ tín trung,

-sus Christ Vua vĩnh tồn,

Ngài mến tacùng.

Điệp khúc

Cứu Chúa đã mãn công rồi,

Chúng tôi vui khen ngợi;

Ngài hồi loan trên cõi trời,

Thật hiển vinh muôn đời!

Mới truy cập