Asa Hull
Dịch ra tiếng Việt theo bản Anh, 1949

Câu 1

1.Ghết-[C7]sê-ma-nê, tối [F]ấy ai bi,

[Am]ức tôi hằng nhớ [C7]ghi,

Mồ [Bb]hôi pha huyết, chiến [F]đấu cô đơn,

Cứu [C7]Chúa quyết không nao [F]sờn.

Điệp khúc 1

Ghết-[C7]sê-ma-nê! Ghết-[F]sê-ma-nê!

[Am]ức tôi hằng nhớ [C7]ghi,

Nhìn [Bb]xem Chân Chúa giữa [F]lúc đêm sâu.

Cúi [C7]xuống thiết tha kêu [F]cầu.

Câu 2

2.Giữa [C7]lúc thâm nghiêm, cảnh [F]vắng đêm sâu,

Bỗng [Am]trí tôi nhìn những [C7]đâu,

[Bb]tội tôi khiến Cứu [F]Chúa đê mê,

Gánh [C7]vác biết bao nặng [F]nề.

Điệp khúc 1

Ghết-[C7]sê-ma-nê! Ghết-[F]sê-ma-nê!

[Am]ức tôi hằng nhớ [C7]ghi,

Nhìn [Bb]xem Chân Chúa giữa [F]lúc đêm sâu.

Cúi [C7]xuống thiết tha kêu [F]cầu.

Câu 3

3.Lúc [C7]ấy môn sanh chí [F]ái lui ra,

Đến [Am]nỗi Cha Ngài cũng [C7]xa,

Thật [Bb]tôi sao rõ những [F]nỗi đau thương,

Chúa [C7]gánh thế tôi đêm [F]trường.

Điệp khúc 1

Ghết-[C7]sê-ma-nê! Ghết-[F]sê-ma-nê!

[Am]ức tôi hằng nhớ [C7]ghi,

Nhìn [Bb]xem Chân Chúa giữa [F]lúc đêm sâu.

Cúi [C7]xuống thiết tha kêu [F]cầu.

Câu 4

4.Nếu [C7]ái tâm tôi đối [F]Chúa phôi pha,

Chẳng [Am]có đâm chồi nở [C7]hoa,

Thì [Bb]xin cho thấy Ghết-[F]sê-ma-nê,

Chỗ [C7]Chúa thế tôi nặng [F]nề.

Điệp khúc 1

Ghết-[C7]sê-ma-nê! Ghết-[F]sê-ma-nê!

[Am]ức tôi hằng nhớ [C7]ghi,

Nhìn [Bb]xem Chân Chúa giữa [F]lúc đêm sâu.

Cúi [C7]xuống thiết tha kêu [F]cầu.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập