John R. Sweney, 1880
Nguyệt Thu

Câu 1

1.Tâm con vui mừng khi nghe Chúa kêu,

cánh đồng lúa chín đang chờ trông.

Càng giục lòng con mau bước lên đường,

suốt đời theo dấu chân Jê-sus.

Xin theo gương Chúa, Đấng chăn chiên hiền;

luôn biết yêu thương, biết khiêm nhường.

Cho con ân tứ Thánh Linh tuôn tràn;

mang nguồn ánh sáng Chúa vô trần gian.

Điệp khúc

Xin dâng cuộc đời lên cho Jê-sus,

Chúa gọi con quyết vâng phục ngay.

Nầy là đặc ân cao quý trong đời,

quyết hầu việc Chúa cách trung thành.

Câu 2

2.Bao nhiêu linh hồn chưa biết đến Cha,

khiến lòng ray rứt không bình an.

Giờ này lòng con xin hiến dâng Ngài;

quyết vì danh Chúa rao Tin Lành.

Mang thập tự giá bước theo -sus,

luôn biết hy sinh, biết thứ tha.

Vui vâng theo Chúa sai đi nơi nào,

cho dù bất cứ ở đâu cần con.

Điệp khúc

Xin dâng cuộc đời lên cho Jê-sus,

Chúa gọi con quyết vâng phục ngay.

Nầy là đặc ân cao quý trong đời,

quyết hầu việc Chúa cách trung thành.

Câu 3

3.Ra đi chăn bầy vâng theo ý Cha,

hết lòng trung tín không từ nan.

Nguyện được Ngài ban ơn phước dật,

dắt nhiều chiên mới đem vô ràn.

Không ham danh tiếng hay mong sang giàu,

vinh quý thế gian sẽ qua đi!

Cho con hăng hái mau đi rao truyền,

đem lời Chúa đến với bao tội nhân.

Điệp khúc

Xin dâng cuộc đời lên cho Jê-sus,

Chúa gọi con quyết vâng phục ngay.

Nầy là đặc ân cao quý trong đời,

quyết hầu việc Chúa cách trung thành.

Mới truy cập