Johann G. Nageli, 1768-1836
Dịch lời của John Fawcett, 1782

Câu 1

1.Phước thay mối dây kết thân,

Xâu lòng ta bằng ái ân;

Trong hồi tương giao bởi tình yêu thánh,

Khác nào trên miền thiên thành.

Câu 2

2.Chúng ta trước ngôi Chúa Cha,

Một lòng kêu cầu thiết tha,

Hy vọng hay mục đích cả kinh khủng

Lẫn sầu đều chung cùng.

Câu 3

3.Sớm hôm gánh nặngnhau,

Đêm ngày chia nỗi đớn đau;

Ta nguyền tương liên trên đời vân cẩu,

Cảm lòng chia sẻ lụy sầu.

Câu 4

4.Lúc ta phải từ giã đây,

Tuy tình thương thật khó khuây;

Nhưng hằng tâm giao trước -sus mãi,

Hy vọng tương ngộ một ngày.

Mới truy cập