John Adcock
Dịch lời của J. Adcock

Câu 1

1.Lạy Chúa trên ngôi thiên đường,

Nguyện lắng nghe lời con!

Dìu dắt con qua đêm trường.

Lòng yếu mềm luôn luôn!

Điệp khúc

Hãy lặng nghe! Tiếng cầu xin.

A- men!

Câu 2

2.Cầu Chúa tha bao nhiêu tội,

Gìn giữ con, Ngài ôi.

Nguyện khiến con nên trong ngời.

Lòng kính thờ Ngài thôi!

Điệp khúc

Hãy lặng nghe! Tiếng cầu xin.

A- men!

Câu 3

3.Đừng để tâm con hoại,

Lạc bước xa đường ngay!

Gìn giữ con luôn đêm ngày.

Từng phút Ngài cầm tay!

Điệp khúc

Hãy lặng nghe! Tiếng cầu xin.

A- men!

Mới truy cập