John Adcock
Dịch lời của J. Adcock

Câu 1

[G]1.Lạy Chúa trên ngôi [D7]thiên đường,

[G]Nguyện lắng nghe lời con!

[G]Dìu dắt con qua [C]đêm trường.

[G]Lòng yếu mềm luôn luôn!

Điệp khúc

[D7]Hãy lặng [G]nghe! [D7]Tiếng cầu [G]xin.

[D]A-[Am] [D] [G]men!

Câu 2

[G]2.Cầu Chúa tha bao [D7]nhiêu tội,

[G]Gìn giữ con, Ngài ôi.

[G]Nguyện khiến con nên [C]trong ngời.

[G]Lòng kính thờ Ngài thôi!

Điệp khúc

[D7]Hãy lặng [G]nghe! [D7]Tiếng cầu [G]xin.

[D]A-[Am] [D] [G]men!

Câu 3

[G]3.Đừng để tâm con [D7]hư hoại,

[G]Lạc bước xa đường ngay!

[G]Gìn giữ con luôn [C]đêm ngày.

[G]Từng phút Ngài cầm tay!

Điệp khúc

[D7]Hãy lặng [G]nghe! [D7]Tiếng cầu [G]xin.

[D]A-[Am] [D] [G]men!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập