John R. Sweney, 1837-1899
Dịch lời của J. B. Mackay

Câu 1

1.Kìa anh em đang mỏi mê suốt đêm trong bờ,

Nào cùng nhau ta ra xa ngoài khơi.

Rồi mau mau quăng lưới nơi nước sâu đang chờ,

Nào cùng nhau ta ra giữa biển khơi.

Bao ơn lành đợi chờ nào cùng nhau ra mau,

Mau ra khỏi chỗ luống công trong bờ.

Nơi xa thẳm sóng trùng dương man mác sẵn chờ,

Kíp ra theo lệnh truyền Chúa ta.

Điệp khúc

Nào ra khơi, chèo ra khơi,

Nào cùng nhau ta ra xa ngoài khơi.

Kìa ơn thương xót đang đợi chờ ngoài xa,

anh em cùng nhau ta hãy chèo ra.

Câu 2

2.Hồn linh anh em mỏi mê suốt đêm đợi chờ,

Nào cùng nhau mau bơi ra ngoài khơi.

Lòng tin đem giao hết trong tay Cha nhân từ,

Nào cùng nhau ta ra giữa biển khơi.

Bao lương thực dồi dào từ trời cao ban cho,

Anh em khỏi thiếu thốn chi trong ngày.

Mau vang tiếng khẩn cầu Jê-sus chắc trả lời,

Sẽ ban theo nhu cầu chúng ta.

Điệp khúc

Nào ra khơi, chèo ra khơi,

Nào cùng nhau ta ra xa ngoài khơi.

Kìa ơn thương xót đang đợi chờ ngoài xa,

anh em cùng nhau ta hãy chèo ra.

Câu 3

3.Ngày nay -sus phán khi chúng tathờ,

Rằng chèo mau mau ra xa ngoài khơi.

Này anh em nghe tiếng yêu thương -sus truyền,

Nào cùng nhau ta ra giữa biển khơi.

Mau xa lìa bờ này cùng tội ô nhân gian,

Nơi không thể giải thoát cho linh hồn.

Nhìn xem Chúa Đấng hằng luôn ban sức mới hoài,

Sống vui trong ơn Ngài thỏa thay.

Điệp khúc

Nào ra khơi, chèo ra khơi,

Nào cùng nhau ta ra xa ngoài khơi.

Kìa ơn thương xót đang đợi chờ ngoài xa,

anh em cùng nhau ta hãy chèo ra.

Mới truy cập