Wendell P. Loveless
Dịch lời của W.P. Loveless

Câu 1

Biết bao đều gian ác bôi sạch do huyết Gô-gô-tha.

Sống trong bài ca mới nhờ quyền năng huyết Gô-gô-tha.

Chúa muôn đời luôn sống, đem tự do lại cho trần thế.

Ngày Jê-sus tái lâm hiển vinh sáng tươi huy hoàng

đều do huyết Jê-sus trên Gô-gô-tha.

Biết bao đều gian ác sạch do huyết Gô-gô-tha.

Sống trong bài ca mới quyền năng huyết Gô-gô-tha.

Chúa muôn đời luôn sống, tự do lại cho trần thế.

Mới truy cập