Lowell Mason, 1856
Lời dịch của Sarah F. Adams, 1841

Câu 1

1.Chúa ôi, cho tôi càng gần,

Gần nơi Chúa hơn;

Dẫu phải mang cây thập tự,

Càng gần Chúa hơn;

Trong lúc đau thương sầu u,

Tôi vẫn luôn xin Jê-sus

Chúa ôi, cho tôi gần Ngài,

Càng gần Chúa nay.

Câu 2

2.Dẫu khi kim ô lặn rồi,

Lạc nơi hiểm nham,

Đá thiêng tôi đầu nằm,

Hồi trời tối tăm;

Trong giấc chiêm bao nguyện mong,

Mong Chúa cho nương bên lòng;

Chúa ôi, cho tôi gần Ngài,

Càng gần Chúa nay.

Câu 3

3.Ước nơi đây thông tận trời,

Một thang bắt liên,

Xuống lên trên thang rạng ngời,

Nhiều vị sứ thiêng;

Đem phước yêu thương từ nay,

Ban xuống cho tôi mọi ngày;

Chúa ôi, cho tôi gần Ngài,

Càng gần Chúa nay.

Câu 4

4.Tỉnh giấc tôi ca Jê-sus,

Dội vang bốn bên,

Thoát ly ưu buồn rầu,

Lập một Bê-tên;

Khi đối phương gây họa tai,

Cương quyết nương thân nơi Ngài;

Chúa ôi, cho tôi gần Ngài,

Càng gần Chúa nay.

Câu 5

5.Đến lúc tôi bay về trời,

Thật khoan khoái thay!

Bỏ xa trăng, sao, mặt trời,

Vùn vụt lướt bay;

Tôi vẫn hoan ca dậy rân,

Xin Chúa đem tôi được gần;

Chúa ôi, cho tôi gần Ngài,

Càng gần Chúa nay.

Mới truy cập