Adolphe C. Adam, 1803-1856
Dịch lời của John S. Dwight, 1813-1892

Câu 1

[C]1.Kìa, vùng trời đông

ngôi [F]sao tin lành soi [C]thánh quang,

Con Trời tự [Am]hạ thành nhân

[G7]giữa đêm huy [C]hoàng;

Vì lòng Ngài [Em]yêu

nhân [F]thế đắm chìm nơi [C]bến mê,

Ra đời làm [Em]giá

cao quý [B7]cứu chúng sinh [Em]về;

Bao [G7]năm cảnh [G]đời như [Am]giữa

đêm ác tội [C]khiếp kinh,

Hôm [G]nay khắp [G]trời trông [Am]rõ

quang cảnh diệu [C]vinh.

Điệp khúc

[Am]Chúa sinh giờ [E]đây,

Đêm [Dm]thánh [G7] vinh quang vui [C]vẻ bấy!

Đêm [C]phước [G7] hạnh [C]đấy,

Đêm [G7]hòa bình, đêm an [C]ninh,

Đêm [G7]Chúa từ [C]ái,

Chính [C]đêm [G7]Jê-sus giáng [C]sinh.

Câu 2

[C]2.Mục đồng gặp ngay Anh [F]Nhi

trong chuồng chiên [C]đáng thương,

Đơn thành thờ [Am]lạy

Thần Nhân [G7]hiển vinh lạ [C]thường;

Tìm thờ lạy [Em]Vua

xưa [F]bác sĩ nhìn sao [C]ruổi dong,

Nay ta thành [Em]kính

cùng tôn [B7]Chúa cách hết [Em]lòng;

Jê-[G7]sus trải [G]trường đau [Am]khổ

thương cảm nhược [C]điểm ta,

Ban [G]ơn giữ [G]gìn ta [Am]khỏi

mưu quỷ quyền [C]ma.

Điệp khúc

[Am]Chúa sinh giờ [E]đây,

Đêm [Dm]thánh [G7] vinh quang vui [C]vẻ bấy!

Đêm [C]phước [G7] hạnh [C]đấy,

Đêm [G7]hòa bình, đêm an [C]ninh,

Đêm [G7]Chúa từ [C]ái,

Chính [C]đêm [G7]Jê-sus giáng [C]sinh.

Câu 3

[C]3.Ngài từng dạy ta

nên [F]yêu thương cùng nhau [C]chớ phai,

Yêu là luật [Am]Ngài,

bình an [G7]ấy tin lành [C]Ngài;

Ngài vì tội [Em]nô

nên [F]bẻ xích xiềng ma [C]quỷ kia,

Danh Ngài truyền [Em]đến,

bao áp [B7]chế thảy xa [Em]lìa;

Ta [G7]nên hết [G]lòng tôn [Am]kính

danh Đấng vừa [C]giáng sinh,

Dâng [G]lên khúc [G]thần ca

[Am]cám ơn Chúa diệu [C]vinh.

Điệp khúc

[Am]Chúa sinh giờ [E]đây,

Đêm [Dm]thánh [G7] vinh quang vui [C]vẻ bấy!

Đêm [C]phước [G7] hạnh [C]đấy,

Đêm [G7]hòa bình, đêm an [C]ninh,

Đêm [G7]Chúa từ [C]ái,

Chính [C]đêm [G7]Jê-sus giáng [C]sinh.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập