Haldor Lillenas
Nguyễn Xuân Hảo, 1941

Câu 1

1.Mừng vui [C]thay thanh niên ta hát

vang lừng cho thấu đến nước sáng láng,

Tung hô [C]danh Jê-sus tôn quí muôn [G7]vàn;

Kìa, Chiên [C]Con xưa cam tuôn huyết

ra vì nhân [C]thế đắm đuối thảm bấy,

Thân Cứu [F]Chúa gánh bao nhiêu [G7]tội ác [C]đây.

Điệp khúc

Kìa, Jê-[C]sus ngày xưa vì ta chết [G7]thay,

Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm [C]ngày.

Rồi nay mai Jê-sus ta [Am]đến,

Ngài làm [F]Vua, muôn dân yêu [D7]mến,

Chúc tán [G7]Vua Jê-sus, ta cùng hát [C]lên.

Câu 2

2.Ngồi bên [C]Cha, Jê-sus thay chúng

ta nài xin Thánh Chúa giáng phước mới,

Ban ơn [C]cho ta đang dong ruổi đàng [G7]trời,

Cùng kêu [C]xin ơn Cha tha thứ

muôn tội xưa [C]giống sóng bổ gió cuốn;

Ơn Cứu [F]Chúa chúng ta dặn [G7]lòng nhớ [C]luôn.

Điệp khúc

Kìa, Jê-[C]sus ngày xưa vì ta chết [G7]thay,

Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm [C]ngày.

Rồi nay mai Jê-sus ta [Am]đến,

Ngài làm [F]Vua, muôn dân yêu [D7]mến,

Chúc tán [G7]Vua Jê-sus, ta cùng hát [C]lên.

Câu 3

3.Rồi đây [C]không bao lâu Jê-sus

trở lại, muôn nước thấy Chúa chí ái,

Danh Jê-[C]sus tôn cao trên khắp muôn [G7]loài,

Làm Vua [C]trên muôn vua muôn Chúa,

danh Ngài tôn [C]quý bấy, sáng láng bấy!

Xin kíp [F]đến, chúng tôi mong [G7]đợi Chúa [C]đây.

Điệp khúc

Kìa, Jê-[C]sus ngày xưa vì ta chết [G7]thay,

Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm [C]ngày.

Rồi nay mai Jê-sus ta [Am]đến,

Ngài làm [F]Vua, muôn dân yêu [D7]mến,

Chúc tán [G7]Vua Jê-sus, ta cùng hát [C]lên.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập