César Malan, 1824
Dịch lời của C. Malan

Câu 1

1.Hô-sa-[Bb]na! Đáng kính khen

đại [Eb]danh Jê-sus chính [F7]Chân [Bb]Thần

[Bb]yêu nhân [Bb7]thế hôm [F7]nay

[Bb]bỏ [F]ngai [Gm]vàng [F]vinh [Bb]hiển [F]lâm [C7] [F]trần;

[F7]Ấy chính danh Con độc [Bb]sinh

từ [Gm]trong lòng [F7]Cha chí thân,

Hạ [Bb]sinh đem [F]theo ân [Bb]điển,

trùng [Gm]sinh cho [Cm]ai tin [D7]kính,

[Eb]Trùng [F7]sinh bởi [Cm]chính [F7]Thần [Bb]Linh.

Câu 2

2.Hô-sa-[Bb]na! Đáng kính khen

Ngài [Eb]cho ta sống vui [F7]đời [Bb]đời,

Được [Bb]hân hoan [Bb7]ở tâm [F7]linh

[Bb]bởi [F]ta [Gm]nhờ [F]danh [Bb]thánh [F]Con [C7] [F]Trời;

[F7]Khúc thánh ca nay nguyền [Bb]tâu

ngợi [Gm]khen Thần [F7]danh khắp nơi,

Bầy [Bb]con thân [F]yêu Cha [Bb]thánh

cùng [Gm]nhau hân [Cm]hoan ca [D7]xướng,

[Eb]Cùng [F7]hoan ca [Cm]khúc [F7]bình [Bb]khương.

Câu 3

3.Hô-sa-[Bb]na! Đáng kính khen

Bạn [Eb]Jê-sus, ái tâm [F7]rạng [Bb]lòa,

Ngài [Bb]hay tha [Bb7]thứ cho [F7]ai

[Bb]ăn [F]năn [Gm]tội [F]quay [Bb]bước [F]về [C7] [F]nhà;

[F7]Chúa tôn khiêm vâng phục [Bb]Cha,

Ngài [Gm]vui mang [F7]nhân tính ta,

Ngài [Bb]nguyên Ngôi [F]Hai vinh [Bb]hiển,

[Gm]thương ta [Cm]mang nhân [D7]tính,

[Eb]Tạm [F7]che khuất [Cm]tính [F7]thần [Bb]minh.

Câu 4

4.Hô-sa-[Bb]na! Hãy hát khen

Jê-[Eb]sus Christ, Đấng rất [F7]công [Bb]bình,

[Bb]muôn dân [Bb7]Chúa hy [F7]sinh

[Bb]thân [F]vàng [Gm]đền [F]xong [Bb]hết [F]tội [C7] [F]tình;

[F7]Chính Vua trên muôn vì [Bb]vua

từ [Gm]nơi vinh [F7]hiển giáng sinh,

Ngài [Bb]đưa ta [F]lên thiên [Bb]quốc

nhờ [Gm]huyết linh [Cm]năng tuôn [D7]chảy;

[Eb]Hô-[F7]sa na! [Cm]Đáng [F7]ngợi [Bb]thay!

Câu 5

5.Hô-sa-[Bb]na! Hỡi chúng dân

tự [Eb]do, trung tín vui [F7]ca [Bb]mừng,

Cùng [Bb]reo vang [Bb7]Hô-sa-[F7]na

[Bb]với [F]tinh [Gm]thần [F]hăng [Bb]hái [F]tưng [C7] [F]bừng;

[F7]Hô-sa-na! Thanh bình [Bb]ca

hòa [Gm]vui ngợi [F7]khen Thánh Quân,

Nghìn [Bb]muôn năm [F]ca không [Bb]dứt,

Hô-[Gm]sa-na! [Cm]Vua vinh [D7]hiển!

[Eb]Hô-[F7]sa-na! [Cm]Chúa [F7]thượng [Bb]thiên!

[Eb]A-[Bb]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập