Câu 1

1.Hô-sa-na! Đáng kính khen

đại danh Jê-sus chính Chân Thần

yêu nhân thế hôm nay

bỏ ngai vàng vinh hiển lâm trần;

Ấy chính danh Con độc sinh

từ trong lòng Cha chí thân,

Hạ sinh đem theo ân điển,

trùng sinh cho ai tin kính,

Trùng sinh bởi chính Thần Linh.

Câu 2

2.Hô-sa-na! Đáng kính khen

Ngài cho ta sống vui đời đời,

Được hân hoan tâm linh

bởi ta nhờ danh thánh Con Trời;

Khúc thánh ca nay nguyền tâu

ngợi khen Thần danh khắp nơi,

Bầy con thân yêu Cha thánh

cùng nhau hân hoan ca xướng,

Cùng hoan ca khúc bình khương.

Câu 3

3.Hô-sa-na! Đáng kính khen

Bạn -sus, ái tâm rạng lòa,

Ngài hay tha thứ cho ai

ăn năn tội quay bước về nhà;

Chúa tôn khiêm vâng phục Cha,

Ngài vui mang nhân tính ta,

Ngài nguyên Ngôi Hai vinh hiển,

thương ta mang nhân tính,

Tạm che khuất tính thần minh.

Câu 4

4.Hô-sa-na! Hãy hát khen

Jê-sus Christ, Đấng rất công bình,

muôn dân Chúa hy sinh

thân vàng đền xong hết tội tình;

Chính Vua trên muôn vì vua

từ nơi vinh hiển giáng sinh,

Ngài đưa ta lên thiên quốc

nhờ huyết linh năng tuôn chảy;

-sa na! Đáng ngợi thay!

Câu 5

5.Hô-sa-na! Hỡi chúng dân

tự do, trung tín vui ca mừng,

Cùng reo vang -sa-na

với tinh thần hăng hái tưng bừng;

-sa-na! Thanh bình ca

hòa vui ngợi khen Thánh Quân,

Nghìn muôn năm ca không dứt,

Hô-sa-na! Vua vinh hiển!

-sa-na! Chúa thượng thiên!

A-men.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập