J. E. Spilman, 1835
Dịch lời của Martin Luther, 1530

Mới truy cập