Giai điệu Thụy Điển, soạn bởi Hine Stuart
Dịch lời của Carl Boberg, 1885

Câu 1

1.Khi xem muôn [C]vật do tay Thiên Chúa sáng [F]tạo chúng;

Cứu Chúa của [C]tôi, lòng [G7]cảm xúc bao kinh [C]sợ.

Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm [F]rền nổ,

khắp khắp đó [C]đây, quyền [G7]của Chúa ôi vô [C]bờ.

Điệp khúc

Hồn ngợi khen [C]Chúa, [E7]Cứu [F]Chúa tôi Đức Chúa [C]Trời.

Lớn bấy duy [F6]Ngài, [G7] quyền bính thay [C]Ngài!

Hồn ngợi khen Chúa, [E7]Cứu [F]Chúa tôi Đức Chúa [C]Trời;

Duy Ngài đại [F6]năng, [G7] cao cả quyền [C]oai.

Câu 2

2.Khi tôi lên [C]ngọn non cao trông xuống dưới [F]vực thẳm,

suối róc rách [C]reo hòa [G7]tấu khúc ca êm [C]đềm.

Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ [F]mọc xanh,

ríu rít tiếng [C]chim mừng [G7]hót khúc ca thanh [C]bình.

Điệp khúc

Hồn ngợi khen [C]Chúa, [E7]Cứu [F]Chúa tôi Đức Chúa [C]Trời.

Lớn bấy duy [F6]Ngài, [G7] quyền bính thay [C]Ngài!

Hồn ngợi khen Chúa, [E7]Cứu [F]Chúa tôi Đức Chúa [C]Trời;

Duy Ngài đại [F6]năng, [G7] cao cả quyền [C]oai.

Câu 3

3.Tâm tôi suy [C]niệm Cha sai Con giáng thế [F]chịu chết,

đã chẳng tiếc [C]Con, Ngài [G7]phó cả cho tôi [C]rồi.

Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến [F]dường ấy,

Chúa chết huyết [C]tuôn[G7]gánh thế tôi muôn [C]tội.

Điệp khúc

Hồn ngợi khen [C]Chúa, [E7]Cứu [F]Chúa tôi Đức Chúa [C]Trời.

Lớn bấy duy [F6]Ngài, [G7] quyền bính thay [C]Ngài!

Hồn ngợi khen Chúa, [E7]Cứu [F]Chúa tôi Đức Chúa [C]Trời;

Duy Ngài đại [F6]năng, [G7] cao cả quyền [C]oai.

Câu 4

4.Khi Christ lai [C]hồi vang vang muôn ức tiếng [F]tụng tán,

đến tiếp rước [C]tôi về [G7]với Chúa trên thiên [C]đàng.

Tâm tôi vui mừng khiêm nhu cung kính bái [F]phục mãi,

ở đó chúc [C]tôn Ngài [G7]lớn bấy ơn tuôn [C]tràn.

Điệp khúc

Hồn ngợi khen [C]Chúa, [E7]Cứu [F]Chúa tôi Đức Chúa [C]Trời.

Lớn bấy duy [F6]Ngài, [G7] quyền bính thay [C]Ngài!

Hồn ngợi khen Chúa, [E7]Cứu [F]Chúa tôi Đức Chúa [C]Trời;

Duy Ngài đại [F6]năng, [G7] cao cả quyền [C]oai.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập