Edit McNeil
Dịch lời của E.McNeil

Câu 1

Tình yêu thương Chúa bền vững mãi không phai tàn.

Lòng thương xót Chúa rộng lớn chẳng đổi thay.

Tình yêu Chúa ban cho mỗi ngày, mới với tôi mỗi ngày.

Lớn thay, sâu thay, rộng thay tình yêu

Chúa ban cho dật luôn.

Mới truy cập