Câu 1

1.Nhằm hồi cùng khổ nguy nan,

Chúa rõ tâm sự.

Đến khuyên dạy và an ủi,

Với tiếng dịu dàng:

Đừng phàn nàn hay lo toan,

Mau tỏ khúc nôi cho Ngài,

Christ chắc cứu không làm ngơ,

Giúp ta vừa ý, thỏa lòng.

Câu 2

2.Hồi cùng đường, khi phân tâm,

Chúa biết tinh tường.

Đến ban lời yêu chỉ dẫn,

Dắt tới đường ngay.

Tùy thì giờ ban thêm ơn,

Soi sáng giúp ta thấy đường.

Khiến Đức Thánh Linh hộ ta,

Chẳng để một bước sai lầm.

Câu 3

3.Gặp người bạc đãi vu oan,

Chúa cảm thương tình,

Đến khuyên đừng toan báo oán.

Để Chúa biện minh.

Ngài làm mình ra công minh,

Không phải ý Chúa chớ sợ.

Ai thể toan hại ta!

Christ bảo hộ ta mỗi giờ.

Câu 4

4.Hồi mình lạc bước sa chân,

Chúa biết rõ ràng.

Tiếng nghiêm nghị Christ phán hỏi:

Sao dám phạm tội?

Đừng liều mình, mau ăn năn,

Không để nhớp áo công bình,

Khá tỉnh thức hạ mình ngay,

Đấng Trung bảo giúp mình.

Câu 5

5.Hồi tuyệt vọng, khi phân vân,

Chúa thấu rõ lòng.

Lấy tay quyền năng bảo đảm,

Nhắc đến tình thương!

Mọi điều hồ nghi tiêu tan,

Yên sống, vững tin, trông cậy

Đi với Chúa vui mừng thay!

Ngắm xem mục đích tiến hành.

Mới truy cập